Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα

Τα Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα αφορούν σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται:

• από συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ, κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
• από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).

Παρακάτω δείτε τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί η Enterprise Greece:
1. Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων 2012-2015
περισσότερα

2. Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα – λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) 2012-2015
περισσότερα

3. Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2014
περισσότερα

4. Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2015-2017
περισσότερα