ΤΠΕ

Ο κλάδος των ΤΠΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την Ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Επενδύοντας στην Ελληνική Αγορά ΤΠΕ

Ο κλάδος των ΤΠΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την Ελληνική οικονομία, λόγω  της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα άρτια ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και υψηλού επιπέδου επαγγελματίες που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και επιχειρηματικό πνεύμα. Στο παραπάνω γεγονός, συμβάλει πολλαπλασιαστικά η δυναμική υποστήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης των ΤΠΕ, μέσω δημοσίων αλλά και ιδιωτικών σχημάτων (φυτώρια επιχειρήσεων, κέντρα Ε & Α, χώροι συνεργασίας, κτλ.), καθώς και η  ισχυρή τεχνολογική υποδομή της χώρας.

 Ο ελληνικός τομέας ΤΠΕ προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με παγκόσμια εμβέλεια, μέσω της αξιοποίησης του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των ερευνητικών ικανοτήτων, των ισχυρών υποδομών και των εξαιρετικών συνθηκών  διαβίωσης και απασχόλησης. Η ίδρυση εργαστηρίων ανάπτυξης λογισμικού ή κέντρων δημιουργίας  ολοκληρωμένων μικροκυκλωμάτων (microchip & MEMS), είναι μόνο μερικά παραδείγματα ευκαιριών υψηλής απόδοσης που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα χρήζουν  κρατικής στήριξης και μπορούν να στελεχωθούν κατάλληλα με το διαθέσιμο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα ΤΠΕ, οι οποίες ενισχύονται κυρίως από:
• Την αναγκαιότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση στο δημόσιο τομέα, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσω των μεγάλων έργων ΤΠΕ, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν με δημόσιες συμβάσεις.
• Τη γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από το Ελληνικό κοινό και το υψηλό ποσοστό διείσδυσης, των νέων συσκευών επικοινωνίας (smartphones, tablets), των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και των smart tv.
• Τη σημαντική πρόοδο που έχει παρατηρηθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών συστάδων (clusters), θερμοκοιτίδων  και επιταχυντών, παράλληλα με την έντονη δραστηριότητα σε νέες επενδύσεις – πρωτοβουλίες από επενδυτικά ταμεία. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών ήδη δραστηριοποιείται στον κλάδο και έχει  συμβάλει  στην ανάπτυξή του με καινοτόμα προϊόντα , όπως το Taxibeat και το Piniata, τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση στην παγκόσμια αγορά.
• Τις πολυάριθμες  καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στα Ελληνικά Πολυτεχνικά Ιδρύματα, και συγκεκριμένα σε τομείς όπως το cloud computing, οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσεως, η νανοτεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα.
Πρόσφατα, η Ελλάδα έγινε το επίκεντρο ορισμένων νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, που ανακοινώθηκαν από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, όπως η Nokia, η Microsoft και η HTC.

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα:
Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό - Η Ελλάδα και οι Έλληνες μηχανικοί κατατάσσονται σύμφωνα με τον Economist,  στις πρώτες 20 θέσεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των ΤΠΕ παγκοσμίως και πρωτεύουν στο ITU ICT development index. Επίσης, πάνω από το 70% του ελληνικού πληθυσμού μιλάει αγγλικά.
Ελκυστικές Ευκαιρίες Χρηματοδότησης - Οι διεθνείς επενδυτές που σχεδιάζουν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά τεχνολογίας μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο από δημόσιες (διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και  πρωτοβουλίες μέσω ΣΔΙΤ) όσο και από ιδιωτικές πηγές. Ένας από τους βασικούς στόχους του νέου  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  είναι η υποστήριξη της Ε&Α και της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση  νέων  τεχνολογικών  πρωτοβουλιών. Το πλαίσιο χρηματοδότησης ΣΔΙΤ επιτρέπει την υλοποίηση μεγαλύτερων έργων, κυρίως στους τομείς της εθνικής άμυνας και της δημιουργίας υποδομών ΤΠΕ στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Υποδομές ΤΠΕ - Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλων των ειδών τις ανάγκες σε τεχνολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις που απαιτούνται για μία μεγάλη επένδυση στον κλάδο των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, βάσεις δεδομένων).
Έρευνα και Εκπαίδευση - Η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων, καθώς επίσης και αξιόλογα Κέντρα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη σε νέες  τεχνολογικές συστάδες επιχειρήσεων, καθώς και σε τεχνολογικές θερμοκοιτίδες και επιταταχυντές.
Ευνοϊκή γεωγραφική θέση - Η Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει την καλύτερη πρόσβαση σε σημαντικούς παραγωγούς ΤΠΕ Ανατολικών χωρών, όπως της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας. Αυτή η ευνοϊκή γεωγραφική θέση σε συνδυασμό με τις αξιόλογες υποδομές μεταφορών και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθιστούν την Ελλάδα ιδανική χώρα για την δημιουργία εγκαταστάσεων συναρμολόγησης προϊόντων και συσκευών στον κλάδο τ ων ΤΠΕ.

Κύριες Επενδυτικές Ευκαιρίες
• Κέντρα βάσεων δεδομένων
• Τηλεφωνικά κέντρα / κέντρα υπηρεσιών στελεχωμένα με προσωπικό που μιλάει Αγγλικά
• Ανάπτυξη Λογισμικού
• Συναρμολόγηση και διανομή συσκευών ΤΠΕ
• Τεχνολογικές Κοινότητες Start-up και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών

Βασικά Μεγέθη

ΤΠΕ ως % Ελληνικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας

4,1%

Κύκλος Εργασιών

€ 17.1 δις.

Δίκτυα

ADSL, VDSL, Οπτικές Ίνες εν μέρει

Αριθμός εταιριών στον κλάδο ΤΠΕ

4.500

Ποσοστό Διείσδυσης Διαδικτύου

56%

Ποσοστό Διείσδυσης ευρυζωνικού διαδικτύου

24%

Ποσοστό διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας

170%

Πωλήσεις smartphones το 2012

1.5 εκατ.

Αριθμός των ελληνικών τεχνολογικών Start-up που εξασφάλισαν χρηματοδότηση το 2013

29

Αριθμός νέων τεχνολογικών συστάδων και θερμοκοιτίδων

8

Χρήσιμες Συνδέσεις
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr/
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ): www.forth.gr
Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα: www.observatory.gr
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας: www.sepe.gr
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ): http://www.sepve.org.gr/
Κοινωνία της Πληροφορίας: www.infosoc.gr
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων: http://www.eett.gr/
Ένωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών: www.hsia.gr

 

Greece
Business, naturally
Greece is the natural investment destination for businesspeople who want to be at the heart of the fastest growing region in Europe. The emerging regional market of 140 million consumers in Southeast Europe has a cumulative GDP of almost 1 trillion Euro. As the economic engine of the region and the only Eurozone member, Greece has a stable economic and political environment, has instituted significant reforms that are driving investment activity, has a highly knowledgeable and highly productive workforce, and has created a business-conducive environment, fueling strong growth. Greece’s economy has been one of the best performers in the Eurozone and continues to outperform the EU average. Many multinational companies choose Greece as their headquarters for Southeast Europe and the Eastern Mediterranean. With one of the most attractive lifestyles in the world, Greece is a spectacular location to live, work, and play.

Invest in Greece Agency
Invest in Greece is the official Investment Promotion Agency of Greece that promotes and facilitates private investment. Invest in Greece identifies market opportunities and provides investors with assistance, analysis, advice, and aftercare support free of charge.
Invest in Greece identifies potential partners, locates sites, assists in legal and licensing procedures, analyzes investment proposals, furnishes pertinent economic information, and fully explains incentives available to investors.
The professionals at Invest in Greece guide investors at every step of the investment process and provide essential support for ongoing operations or expansion projects.
Invest in Greece is committed to helping businesspeople discover the many opportunities in Greece, the gateway to Southeast Europe and the Eastern Mediterranean.


3 Mitropoleos Street, 105 57 Athens, Greece
Tel: +30 210 335 5700 | Fax: +30 210 324 2079
E-mail: info@investingreece.gov.gr | Internet: www.investingreece.gov.gr