Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

Προσηλωμένη στο στόχο της διαρκούς βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, και απαντώντας στα αιτήματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, η Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει την υπηρεσία του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή».

Ο θεσμός του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» αποτελεί μία διεθνή πρακτική, η οποία συνδράμει στην απεμπλοκή και διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Ο Διαμεσολαβητής διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, κατά τη  διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, με συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους. Η υπηρεσία παρέχεται στους επενδυτές σε συνέχεια διατύπωσης αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή σχετικά με ένα υφιστάμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. H υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία χρέωση.


Διαμεσολαβητής του Επενδυτή – Σύμμαχος της Επιχειρηματικότητας

Ποιος είναι ο ρόλος του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»;
Ο ρόλος του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» είναι διττός:
• Ο «Διαμεσολαβητής» λειτουργεί ως θεσμοθετημένος συνεργάτης του επενδυτή για την επίλυση συγκεκριμένων διαφωνιών ή δυσχερειών που προκύπτουν στα επιμέρους στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και την υπέρβαση ειδικών περιπτώσεων καθυστερήσεων στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
 
• Ο «Διαμεσολαβητής» συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, συντάσσοντας εξαμηνιαίες εκθέσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, επισημαίνοντας τα κύρια θέματα που προκύπτουν κατά τα  επιμέρους στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και εισηγείται συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις.

Στόχος μας είναι να αποτελέσει ο «Διαμεσολαβητής» έναν πολύτιμο σύμμαχο για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, προσφέροντας γρήγορες, διαφανείς και υπεύθυνες υπηρεσίες.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει ο «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή»;
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ο «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» παρέχει άμεσα στους επενδυτές τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υποδέχεται και εξετάζει ειδικά αιτήματα επενδυτών, που αφορούν συγκεκριμένες καθυστερήσεις ή δυσχέρειες στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
• Συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξέταση του κάθε θέματος
• Εντοπίζει τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες εξετάζεται η κάθε επένδυση και ενημερώνεται σε ποιο στάδιο βρίσκονται
• Ενημερώνεται για την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης και εκτιμά τους λόγους που προκαλούν τις συγκεκριμένες καθυστερήσεις
• Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχεία επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων και παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών

Πώς απευθύνεται ο επενδυτής στον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»;
Εφόσον η υπόθεση του επενδυτή αφορά σε επενδυτικό σχέδιο ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, όπως καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, οι οποίες ανέκυψαν με τη Δημόσια Διοίκηση κατά τη διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου του, τότε μπορεί να διατυπώσει το αίτημά του για συνάντηση με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» είτε ηλεκτρονικά μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας  στην ιστοσελίδα του Enterprise Greece, είτε τηλεφωνικά: 210 3355 700.

Προγραμματίστε τώρα τη συνάντησή σας με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»
Για να προγραμματίσετε τη συνάντησή σας με τον Διαμεσολαβητή του Επενδυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τους ακόλουθους τρόπους:
• Ηλεκτρονικά: Πατήστε στο δεξιό μέρος της σελίδας, και στη συνέχεια συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμείτε, καθώς και τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα καθώς και τηλεφωνική προσωπική ενημέρωση για την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα της συνάντησής σας με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» στα γραφεία του Enterprise Greece.
• Τηλεφωνικά / μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή του Enterprise Greece: Τ: 210 33 55 700, Ε: ombudsman@enterprisegreece.gov.gr.

Συχνές Ερωτήσεις
Δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» του Enterprise Greece, όπως ποιες κατηγορίες υποθέσεων εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ποιες όχι, κ.α., και βρείτε τις απαντήσεις που σας ενδιαφέρουν... Περισσότερα