Φόρμα Επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Προσέλκυση – Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Γραφείο Θεσσαλονίκης:
Τσιμισκή 136, 546 21

Τηλ: +30 210 335 5700
Fax: +30 210 324 2079
email: info@enterprisegreece.gov.gr
website: www.enterprisegreece.gov.gr/

Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." συνιστούν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση με τον Οργανισμό και να πραγματοποιούν ενημερωτική συνάντηση πριν την οριστική υποβολή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Στάδιο 1: Φόρμες Αιτήματος Ενημέρωσης

Για να απευθύνετε τα ερωτήματά σας
κάντε κλικ για να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας σχετικά με τη διαδικασία «Επιτάχυνσης και Διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» στον Οργανισμό "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.", ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 3355700 και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
 
Για να πραγματοποιήσετε συνάντηση ενημέρωσης έχοντας ώριμο επενδυτικό σχέδιο
κάντε κλικ για να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επισυνάπτοντας επιτελική σύνοψη του επενδυτικού σχεδίου και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 

Στάδιο 2: Φόρμα Αιτήματος Υποβολής

Για να πραγματοποιήσετε συνάντηση για οριστική υποβολή επενδυτικού σχεδίου
κάντε κλικ για να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε:
1) επιτελική σύνοψη του επενδυτικού σχεδίου, στην οποία να τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική αξιοπιστία της επένδυσης, και 2) ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην Ελληνική οικονομία. Κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο Αριθμός Προτεραιότητας για τη συνάντησής σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Η συνάντηση οριστικής υποβολής ορίζεται κατά σειρά απόλυτης προτεραιότητας.
 
Πρωτόκολλο παραλαβής του οριστικού φακέλου υποβολής για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία «Επιτάχυνσης και Διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τα γραφεία του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." την ημέρα της συνάντησης οριστικής υποβολής και μετά από την κατάθεση της «ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ» και των από τον Ν.3894/2010 οριζομένων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται απαραιτήτως σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.