Συχνές Ερωτήσεις

Αποτελέσματα 14
Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνει μια ιδιωτική επένδυση για να ενταχθεί στο νόμο 3894/2010, όπως ισχύει;
Ποιος είναι ο στόχος και η λειτουργία της διαδικασίας Fast Track;
Τι είναι Στρατηγική Επένδυση όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου 3894/2010;
Είναι υποχρεωτική ή αυτόματη η ένταξη μίας Στρατηγικής Επένδυσης στις προβλέψεις του Fast Track;
Γιατί η διαδικασία Fast Track μπορεί να διασφαλίσει την ταχύτητα, σε σχέση με την πολυνομία και τη γραφειοκρατία που επικρατεί σε κάθε διαδικασία της δημόσιας διοίκησης;
Ποιος είναι ο τελικός στόχος της θέσπισης της νομοθετικής διαδικασίας του Fast Track;
Γιατί αναφέρετε ότι η διαδικασία Fast Track στοχεύει πέραν της επιτάχυνσης και στη διαφάνεια των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεων;
Ποιές είναι οι εξαιρετικές προβλέψεις της διαδικασίας Fast Track για φορολογικές ελαφρύνσεις;
Ποια διοικητική δομή καλείται να φέρει εις πέρας τις διαδικασίες Fast Track;
Ποια είναι η επίδραση της διαδικασίας Fast Track στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας;
Παρουσιάστε παρακαλώ τη λειτουργία της διαδικασίας Fast Track στην πράξη με την χρήση κάποιων απλών παραδειγμάτων.
Η διαδικασία Fast Track επικαλύπτει ή επικαλύπτεται από κάποιο άλλο αναπτυξιακό πλαίσιο;
Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε.;
Οι νέες θέσεις εργασίας αναφέρονται σε θέσεις ετήσιας απασχόλησης ή είναι επιλέξιμες και οι εποχικές μόνιμα επαναδιαθέσιμες θέσεις εργασίας;