Γιατί Ελλάδα

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
Εντυπωσιακές ήταν το 2016 οι επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, παρά την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το έτος 2010. Συγκεκριμένα, οι  συνολικές (ακαθάριστες) εισροές κεφαλαίων στη χώρα  ανήλθαν σε  σχεδόν 3,5 δις ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σχέση με το 2015 και 14% σε σχέση με το 2014. Οι καθαρές εισροές έφθασαν τα 2,8 δις ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί από το 2008, πριν την έναρξη της κρίσης. 
  
περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία
Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, διευκολύνει την πρόσβαση σε αναδυόμενες περιφερειακές αγορές ενώ έχει αναπτύξει τομείς οικονομικής δραστηριότητας που  χαρακτηρίζονται από σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για κάθε επενδυτή. Η Ελλάδα έχει ανεπτυγμένη υποδομή και διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, που προσφέρεται σε ανταγωνιστικό κόστος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άφθονοι φυσικοί πόροι της χώρας, καθώς επίσης το ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τεχνολογικών και βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε διάφορους τομείς, υποστηρίζουν βέλτιστα την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής μετά το έτος 2009 οδήγησε σε εφαρμογή αυστηρής οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο τριμερούς μηχανισμού στήριξης, αποτελούμενου από το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ. Σαν αποτέλεσμα επηρεάσθηκε αρνητικά το ΑΕΠ της χώρας, ωστόσο προχώρησε η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα από το 2013 έως το 2015 και προωθούνται διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που βελτιώνουν σημαντικά το επιχειρηματικό-επενδυτικό περιβάλλον.    
περισσότερα

Εμπόριο
Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 69,3 δις Ευρώ το 2015. Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αφού σε αυτήν αναλογεί το 53% περίπου του όγκου του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Για το έτος  2015 οι εμπορικές ροές ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΕΕ αυξήθηκαν, ενώ αντίθετα μείωση παρουσίασαν οι ροές ανάμεσα στην Ελλάδα και στις τρίτες χώρες, σε συνολικό επίπεδο. 
περισσότερα

Υποδομή 
Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα αποτέλεσε βασικό καταλύτη για την Ελλάδα, εισάγοντας ένα πλήθος αλλαγών και βελτιώσεων σε διάφορους τομείς. Ένας από τους τομείς που βελτιώθηκε σημαντικά ήταν οι υποδομές της χώρας. Παρά την οικονομική κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα, η βελτίωση των υποδομών θα συνεχισθεί  στο πλαίσιο των δυνατοτήτων με συμμετοχή ιδιωτών, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια επενδυτικών δραστηριοτήτων.  
περισσότερα

Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ, οι δημογραφικές αλλαγές, και οι τάσεις παγκοσμιοποίησης αναδιαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο. Το ανθρώπινο δυναμικό προσαρμόσθηκε ανάλογα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας, που βασίζεται  πλέον στις υπηρεσίες και στη γνώση.
περισσότερα

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση
Οι συνθήκες που διαμόρφωσε η οικονομική κρίση στη χώρα περιόρισαν τους χρηματοδοτικούς πόρους. Ωστόσο, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τα προγραμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και διάφορα άλλα προγράμματα τόνωσης της επιχειρηματικότητας, προσφέρεται στους επενδυτές μία μεγάλη γκάμα εναλλακτικών δυνατοτήτων για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων.    
περισσότερα

Είπαν για μας
«Το 2006, η Ελλάδα ήρθε πρώτη παγκοσμίως σχετικά με την ευρυζωνική ανάπτυξη. Η Microsoft δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης της κάθε χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη δημιουργία ευκαιριών για όλους όσους ενισχύσουν την ελληνική ανταγωνιστικότητα παγκοσμίως- Bill Gates, Microsoft Corporation
περισσότερα

Η Ελλάδα στο Χάρτη
Ως το οικονομικό και εμπορικό κέντρο νέων αναδυόμενων αγορών, η Ελλάδα αποτελεί φυσική επιχειρηματική έδρα με δυνατότητα να προσεγγίσει κανείς 140 εκατομμύρια καταναλωτές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
περισσότερα