Η Ελληνική Οικονομία

Με μια ματιά

Επίσημη ονομασία: Ελληνική Δημοκρατία
Ευρωζώνη: Μέλος
Νόμισμα: Ευρώ
ΑΕΠ 2015: €176 δισεκατομμύρια (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές έτους 2010 το ΑΕΠ για το 2015 ανήλθε σε €185,1  δις.

Η Οικονομία 

Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ανάγκη εξυγίανσης  οδήγησε τη χώρα στην ένταξή της σε τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 6  έτη επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθός του να σημειώσει μείωση  κατά 5,5% το 2010, κατά 9,1% το 2011,κατά 7,3% το 2012 και κατά 3,2% το 2013 (σταθερές τιμές έτους 2010).  Κατά το 2014   η ελληνική οικονομία  επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 0,7%, ενώ κατά το 2015 το ΑΕΠ σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,2%.
Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε από 15,2% το 2009 σε 11,2% το 2010, σε 10,2% το 2011 και σε 8,8% το 2012, αυξήθηκε σε 13%  το 2013 αλλά μειώθηκε ξανά σημαντικά το 2014, φθάνοντας στο 3,6% του ΑΕΠ, ενώ κατά το έτος 2015 το έλλειμμα υπολογίσθηκε στο 7,2%.Με την επιτάχυνση  των μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως η απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών, η ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η ευελιξία στην αγορά εργασίας  κλπ., καθώς επίσης με τη μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών λόγω της κρίσης, αναμένεται ουσιαστική βελτίωση των τάσεων εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών.
 

 Σημαντικοί Οικονομικοί Δείκτες

 

2011 

 2012 2013

2014

 2015
Εξέλιξη ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2010)

 -9,1%

 -7,3%

-3,2%

0,7%

 -0,2%

Πληθωρισμός: Μέσος Ετήσιος

 3,3%

 1,5%

 -0,9%

-1,3%

-1,7% 

Παραγωγικότητα εργασίας (EU-28=100)**

 87,3

 88,6

 90,6

89

n.a. 

Ποσοστό ανεργίας

 17,9%

 24,4%

 27,5%

26,5%

24,9% 

Δημόσιες επενδύσεις (% ΑΕΠ)**

2,4%

 2,5%

  3,4%

3,7%

3,8% 

Εξαγωγές (αγαθά- τρέχουσες τιμές)*

 24,3

 27,6

27,3

27,2

 25,8

Εισαγωγές (αγαθά- τρέχουσες τιμές)*

 48,4

 49,3

 47

48,1

 43,6

*δισεκατομμύρια €
** Πηγή: Eurostat

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

Απασχόληση - Ανεργία

Έως και το 2008 η ανεργία στην Ελλάδα ήταν σχετικά χαμηλή και κινούνταν με ποσοστό της τάξεως του 7,8% στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κατά το 2009 η ανεργία στη χώρα αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης που έπληξε και την Ελλάδα και ανήλθε σε 9,6%, ενώ για το 2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο 12,7%, ως συνέπεια της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε εξαιτίας της κρίσης χρέους. Κατά το έτος 2011 το ποσοστό ανεργίας, ως επακόλουθο της γενικότερης κρίσης της ελληνικής οικονομίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη δημοσιονομική εξυγίανση, έφτασε το 17,9%, ενώ κατά το 2012 ξεπέρασε το 24% και κατά το 2013 έφτασε το 27,5%. Κατά το έτος 2014 παρατηρείται για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης μια μικρή μείωση, αν και η ανεργία παρέμεινε στα πολύ υψηλά επίπεδα του 26,5%, ενώ κατά το έτος 2015 σημείωσε μικρή περαιτέρω πτώση και έφτασε το 24,9%. Ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, που ξεπερνά το 50%, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επέφερε η οικονομική κρίση στη χώρα.

Οι Επενδύσεις

Το έτος 2015  ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα ανήλθε στα 20,5  δις Ευρώ σε τρέχουσες τιμές, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014 (20,6 δις), εμφανίζοντας τάσεις σταθεροποίησης μετά από μια σειρά σημαντικών μειώσεων κατά τα τελευταία έτη, που οφείλονται στη δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών και την περιοριστική οικονομική πολιτική που ασκήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σε ότι αφορά τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ), οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων, σημείωσαν το 2014  μια μείωση σε σχέση με το 2013, κατά 24,4%, ωστόσο σε σχέση με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 30,7%. Σε ότι αφορά στις καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα αυτές σημείωσαν το ίδιο έτος  μια μείωση σε σχέση με το 2013, της τάξης του 22,9%, ωστόσο συγκριτικά με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 20,9%.

Το Διεθνές Εμπόριο

Οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών κατά το έτος 2014 μειώθηκαν σε σχέση με το 2013 κατά 1,5% περίπου,  και ανήλθαν σε 27,2 δις Ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές της χώρας το 2014 ανήλθαν σε 47,7δις Ευρώ ενώ το 2013 ήταν 46,9 δις Ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,7%. Η αύξηση  των εισαγωγών κατά το 2014 και η μικρή μείωση των εξαγωγών  έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση  του εμπορικού ελλείμματος αγαθών της χώρας κατά το έτος 2014.

Με μια ματιά
Επίσημη ονομασία: Ελληνική Δημοκρατία
Ευρωζώνη: Μέλος
Νόμισμα: Ευρώ
ΑΕΠ 2014: €179 δισεκατομμύρια (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές έτους 2010 το ΑΕΠ για το 2014 ανήλθε σε €186,5  δις.

Η Οικονομία
Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ανάγκη εξυγίανσης  οδήγησε τη χώρα στην ένταξή της σε τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 5  έτη επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθός του να σημειώσει μείωση  κατά 5,4% το 2010, κατά 8,9% το 2011,κατά 6,6% το 2012 και κατά 3,9% το 2013 (σταθερές τιμές έτους 2010).  Κατά το 2014   η ελληνική οικονομία  επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 0,8%.
Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε από 15,3% το 2009 σε 11,1% το 2010, σε 10,2% το 2011και σε 8,7% το 2012, αυξήθηκε σε 12,3%  το 2013 αλλά μειώθηκε ξανά σημαντικά το 2014, φθάνοντας στο 3,5% του ΑΕΠ, ενώ κατά τα έτη 2013 και 2014 επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα.
Με την επιτάχυνση  των μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως η απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών, η ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία, ο αναπτυξιακός νόμος, η ευελιξία στην αγορά εργασίας  κλπ., καθώς επίσης με τη μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών λόγω της κρίσης, αναμένεται ουσιαστική βελτίωση των τάσεων εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών. Ήδη από το 2014 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξης του 0,8%.