Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση


Οι επενδυτές έχουν στη διάθεση τους ποικίλες εναλλακτικές προτάσεις για τις ανάγκες χρηματοδότησης τους, για την υλοποίηση των έργων:

1. Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την κατασκευή δημοσίων υποδομών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Για την υλοποίηση των ΣΔΙΤ, ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους χρηματοδότησης για να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες δημόσιες υποδομές. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (www.sdit.mnec.gr).
 
3. Η χρηματοδότηση από εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) βρίσκονται σε αρκετά ώριμο στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα και διευκολύνουν τους επενδυτές να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους.

4. Χρηματοοικονομικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ειδικότερα Τράπεζες, προσφέρουν στους επιχειρηματίες ένα μεγάλο φάσμα χρηματοδοτικών  εργαλείων που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα εργαλεία στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης που δεν ικανοποιούνται από άλλες πηγές ή από το μετοχικό κεφάλαιο. Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr) μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τις κυριότερες ελληνικές τράπεζες.

Οι Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα
Η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλή θέση στην κατάταξη μεταξύ των Ευρωπαϊκών εταιριών διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και αντίστοιχα υψηλές είναι και οι αποδόσεις των Ελληνικών εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών σε σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα ευνοϊκού συνδυασμού φορολογικού και νομικού πλαισίου, που λειτουργεί προς όφελος των επενδυτών, των διαχειριστών, και των εταιριών στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.  

Επίσης, στην Ελλάδα λειτουργούν εταιρίες ειδικής νομικής μορφής, οι εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), που είναι συνεταιρισμοί με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και απευθύνονται σε ιδιωτικά κεφάλαια και σε εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών.

Τα ΑΚΕΣ προσφέρουν φορολογική διαφάνεια σε εγχώριους και ξένους μετόχους, ενώ δίνουν στους ξένους μετόχους τη δυνατότητα να μην διατηρούν μόνιμη έδρα στη χώρα. Επιπλέον, οι αμοιβές διαχείρισης εκπίπτουν από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε ελληνικές εταιρείες. 

Η Ελλάδα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών και τις επενδύσεις μέσω ΑΚΕΣ. Για παράδειγμα, το συμβόλαιο ίδρυσης και διαχείρισης των ΑΚΕΣ, καθώς και η πληρωμή της συμμετοχής των μετόχων, δεν υπόκεινται σε φορολογία, τέλη, χαρτόσημο, δικαίωμα συνεισφοράς ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση επιβάλλεται από το κράτος ή άλλα τρίτα μέρη.

Το περιβάλλον για τη διατήρηση προσωπικού σε επενδυόμενες εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ευνοϊκό στην Ελλάδα. Τα κέρδη από την πώληση των μετοχών τους καθώς και των δικαιωμάτων μετοχών (stock options) εκπίπτουν από τη φορολογία. 

Συνολικά στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 21 εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαχειρίζονται περίπου 1,2 δισ. Ευρώ. Οι εταιρείες αυτές είναι μέλη της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών (www.hvca.gr), που ιδρύθηκε το 2003 στην Αθήνα. Οι περισσότερες από αυτές συνεργάζονται με το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και επενδύουν μέσω αυτού.

ΤΑΝΕΟ - Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
Το ΤΑΝΕΟ είναι η πρώτη και μόνη εταιρεία στο χώρο με προσανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω των 11 εταιρειών του ΤΑΝΕΟ, περισσότερα από 280 εκατομμύρια Ευρώ έχουν διοχετευτεί σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με τη συνεργασία ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, το ΤΑΝΕΟ αυξάνει τα κεφάλαια υπό διαχείριση, που απευθύνονται σχεδιασμένα αποκλειστικά σε μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν όραμα και βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του ΤΑΝΕΟ: www.taneo.gr