Όροι Χρήσης


Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και λειτουργιών της δικτυακής πύλης του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." θα πρέπει να αποδέχονται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους κατωτέρω περιγραφόμενους «όρους χρήσης», που αφορούν το περιεχόμενο, τις σελίδες, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και γενικά όλα τα αρχεία της παρούσας δικτυακής πύλης.

Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού προβεί σε επίσκεψη και/ή χρήση των σελίδων/λειτουργιών αυτής. Επαναλαμβανόμενη χρήση των σελίδων ή των λειτουργιών της παρούσας δικτυακής πύλης θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των «όρων χρήσης» από τον επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης απαιτείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων αυτών για ενδεχόμενες αλλαγές στους «όρους χρήσης». Επαναλαμβανόμενη χρήση των σελίδων ή των λειτουργιών της παρούσας δικτυακής πύλης συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε αλλαγής θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων από τον επισκέπτη/χρήστη.

Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη παρούσα δικτυακή πύλη είναι ακριβείς, ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.", δεν αναλαμβάνει καμία είδους ευθύνη σχετικά με την περίπτωση δημοσίευσης ανακριβούς ή λανθασμένης πληροφορίας.

Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στη παρούσα δικτυακή πύλη δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους αναγνώστες να αναζητούν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτών των δημοσιευμένων πληροφοριών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, συνεργαζομένων εταιριών και φορέων) το συνολικό περιεχόμενο της παρούσας δικτυακής πύλης (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδιαγραμμάτων, των κειμένων, των λειτουργιών και όλων των αρχείων γενικότερα) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιουδήποτε είδους αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση ή διανομή ολικά ή μερικά του ανωτέρω περιεχομένου.

Ωστόσο, ο επισκέπτης/χρήστης θα δικαιούται να αποθηκεύει μεμωνομένα, αντίγραφο οποιουδήποτε υλικού της παρούσας δικτυακής πύλης στον υπολογιστή του για προσωπική μόνον και όχι δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση αυτού, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του και χωρίς να θίγονται με οποιοδήποτε τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οποιαδήποτε προϊόντα και/ή λειτουργίες της παρούσας δικτυακής πύλης που φέρουν το σήμα ή λογότυπο άλλου Οργανισμού, συνεργαζόμενης εταιρίας ή φορέα ή δημοσίευσης αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών και μόνον αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
Ο Επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και λειτουργιών της παρούσας δικτυακής πύλης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε βλάβη που θα προκληθεί σε αυτήν εξαιτίας ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των σχετικών λειτουργιών/σελίδων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν θα ευθύνεται ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης κατά τη χρήση των σελίδων, λειτουργιών, επιλογών ή του περιεχομένου της παρούσας δικτυακής πύλης κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και αποδοχής των παρόντων όρων. Το περιεχόμενο της παρούσας δικτυακής πύλης παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία είδους εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το Νόμο αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, οι οποίες συνεπάγονται την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο της παρούσας δικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα ή ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται.

Ομοίως, ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν ευθύνεται για κανέναν λόγο για την ακρίβεια, την πληρότητα και/ή διαθεσιμότητα του περιεχομένου, των παρεχόμενων σελίδων, λειτουργιών, επιλογών καθώς και των αποτελεσμάτων τους.

Οποιουδήποτε είδους παρεχόμενες πληροφορίες τρίτων σχετικά με επενδυτικές δραστηριότητες που δημοσιεύονται στη παρούσα δικτυακή πύλη, λαμβάνονται από τον Οργανισμό "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." και κοινοποιούνται καλόπιστα, χωρίς καμία είδους αμοιβή, χωρίς να εκφράζουν οποιαδήποτε θέση αυτού και χωρίς καμία είδους εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την ισχύ και την αλήθεια αυτών.

Ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." δεν αναλαμβάνει καμία είδους υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκληθεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αποτέλεσμα αυτών των πληροφοριών ή συνεπεία μη ακριβούς δηλώσεως καθώς και για οποιαδήποτε απόφαση/ενέργεια που λαμβάνεται με βάση αυτή τη πληροφόρηση. Επιπλέον ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον παροχέα των πληροφοριών για τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δημοσίευσης.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." να αφαιρέσει ή διαγράψει για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της παρούσας δικτυακής πύλης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων-links. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε ανακυπτόμενου προβλήματος κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Τα Ενημερωτικά Δελτία που αποστέλλονται στον επισκέπτη/χρήστη των σελίδων/λειτουργιών της δικτυακής πύλης κατόπιν εγγραφής αυτών στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Ο Διαχειριστής της δικτυακής πύλης του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." διατηρεί το δικαίωμα να μην καταχωρήσει κάποιο πρόσωπο στις λίστες παραληπτών και/ή να διαγράψει το ονομά του/της από τις λίστες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας δικτυακής πύλης όπως και κάθε είδους αλλαγή ή τροποποίηση αυτών διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου του Δικαίου της Ευρωπαικής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των προαναφερόμενων όρων έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο, θα παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα αποσύρεται χωρίς να επηρεάζει τα αποτελέσματα άλλων όρων. Αυτό το έγγραφο αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα στον Οργανισμό "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." και τον επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων/λειτουργιών αυτών και είναι δεσμευτικό μόνον δια αυτούς.

Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.