Ενέργεια

Ενέργεια

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων.

Η μεγάλη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής, ηλιακής, ηλιοθερμικής, καθώς και ενέργειας από βιομάζα) σε συνδυασμό με τα εν εξελίξει έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα (Αγωγοί Αερίου ΤΑΡ-IGB-EastMEd, εξερεύνησης πετρελαίου), αποτελoύν ένδειξη του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας, ως βασικού πλέον παίκτη στη διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος της Ε.Ε., προσφέροντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους του επιμέρους  τομείς του κλάδου της Ενέργειας.

Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα

Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα χαρακτηρίζεται από:

 1. την υψηλή κατανάλωση συμβατικών καυσίμων και κυρίως του λιγνίτη, καθώς το καύσιμο αυτό αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70,
 2. την εξάρτηση από μεγάλο όγκο εισαγωγών, που περιλαμβάνουν κυρίως αδιύλιστο πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο
 3. τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση στην Ελλάδα που παρουσίασε αξιόλογη δυναμική, εξακολουθεί όμως να αφορά μόνο σε μικρό μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης και βρίσκεται σε απόσταση από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο
 4. την σημαντική  ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης «πράσινων» Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών  από την Ελλάδα.

Ο Ελληνικός ενεργειακός κλάδος συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, σε σχέση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη μέσα στα προσεχή έτη, καθοδηγούμενος κυρίως από τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:

 • Την απαιτούμενη βελτιστοποίηση του ενεργειακού μίγματος, το οποίο συνίσταται από  τη μείωση της παραγόμενης από ορυκτά καύσιμα ενέργειας και την περαιτέρω αύξηση αυτής από ΑΠΕ. Αυτή η αλλαγή υποκινείται, τόσο από την αναθεωρημένη πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος έως το 2030 (απαίτηση 27% ΑΠΕ), όσο και από την προτίμηση χρήσης φθηνότερων πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο
 • Το εθνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων παροχής ενέργειας, όπως είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και τα Ελληνικά Πετρέλαια
 • Την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τον περαιτέρω διαχωρισμό της παραγωγής και του εφοδιασμού από τα δίκτυα μεταφοράς
 • Τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκή πύλη διέλευσης φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού  και πετρελαίου, μέσα από τα μελλοντικά μεγάλα έργα, όπως αυτό του Διαδριατικού Αγωγού Αερίου-ΤΑΡ, του αγωγού  IGB, του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, του αγωγού East Med, και  την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου
 • Τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση κόστους από αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα έξυπνων μετρητών, ο φωτισμός LED, οι τεχνολογίες Smartgrid, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια κλπ.
 • Τις σημαντικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, όπως η διασύνδεση των ελληνικών νησιών με το διασυνδεδεμενό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα

Στρατηγική θέση: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη μεταφορά ενέργειας από την Ανατολή στη Δύση μέσα από την υλοποίηση έργων κατασκευής αγωγών, την διασυνοριακή διασύνδεση  του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και από τα εναλλακτικά μέσα Ασφάλειας Εφοδιασμού μέσω των υπεράκτιων αποθεμάτων της Μεσόγειου (π.χ. τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου).

Παραγωγικές δυνατότητες: Λόγω του ήπιου κλίματος και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα (περισσότερες από 250 ημέρες ή 3,000 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, υψηλό αιολικό δυναμικό), η χώρα διαθέτει ανεκμετάλλευτο παραγωγικό δυναμικό – κυρίως στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – το οποίο μπορεί να ενισχύσει προς την επιθυμητή κατεύθυνση το ενεργειακό μείγμα όλης της Ευρώπης.

Κυβερνητική υποστήριξη και νομοθετικό πλαίσιο: Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Οικονομίας κ΄ Ανάπτυξης, υποστήριξε και προώθησε σε μεγάλο βαθμό σημαντικά επενδυτικά έργα, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο νέος τερματικός σταθμός υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα καθώς επίσης και οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο  ρυθμιστικό πλαίσιο για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, δημιουργεί εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους  τομείς του ενεργειακού κλάδου.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Δημιουργία νέων υποδομών για την μεταφορά φυσικού αερίου (τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγοί φυσικού αερίου, συστήματα διανομής φυσικού αερίου)
 • Διεθνείς δημόσιοι διαγωνισμοί για την Εξερεύνηση Υδρογονανθράκων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
 • Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ (αιολικά και ηλιοθερμικά πάρκα, έργα βιομάζας και γεωθερμίας κλπ)
 • Επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ενεργητικού
 • Η διασύνδεση του κεντρικού συστήματος  μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τα Ελληνικά νησιά καθώς και η αναβάθμιση/επέκταση των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας (Maritsa East, EuroAsia InterConnector)

Ένας ισχυρός κλάδος με πρόσφατα επιτυχημένα επενδυτικά παραδείγματα

 • Η Αμερικάνικη Third Point Gas εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Energan Oil & Gas (Ελληνική εταιρία παραγωγής και εξερεύνησης πετρελαίων και αερίου) μέσω εισφοράς κεφαλαίου της τάξης των $60 εκατομμυρίων
 • Η Qatar Petroleum International (QPI) και η Ελληνική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση συμμετοχής στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ ΙΙ, σηματοδοτώντας την πρώτη επένδυση της QPI στην Ελλάδα. Το ΗΡΩΝ ΙΙ αποτελεί σήμερα το πιο αποδοτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
 • Η Κινεζική Shenhua προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Copelouzos Group με αντικείμενο την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και την αναβάθμιση λιγνιτικών μονάδων παραγωγής, σε ένα επενδυτικό πλάνο αξίας €3 δις.
 • H κινεζική China State Grid εξαγόρασε το 24% του ΑΔΜΗΕ με τίμημα €320 εκατ. 
 • Το Καναδέζικο επενδυτικό ταμείο Fairfax Holdings, έχει γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος του Ελληνικού ενεργειακού ομίλου «Μυτιληναίος», αποκτώντας ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ (€ )($ 41m).
 • Η Αμερικάνικη York Capital Management ανακοίνωσε επενδύσεις της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ (€), αποκτώντας 10% συμμετοχή στον Ελληνικό ενεργειακό όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ελληνικού Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Ελληνικά Πετρέλαια

Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας

Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδος

Ελληνική Εταιρία Ανάπτυξης Βιομάζας

Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Γεωθερμικής και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας

Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Eλληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN