ependiste

Ενέργεια

Ενέργεια

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής σε συνδυασμό με την σύναψη τριμερών συνεργασίων, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,  της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η μεγάλη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής, ηλιακής, ηλιοθερμικής, καθώς και ενέργειας από βιομάζα) σε συνδυασμό με τα εν εξελίξει έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα (Αγωγοί Αερίου ΤΑΡ-IGB-EastMEd, EuroAsia Interconnector, εξερεύνηση και ανάπτυξης υδρογονανθράκων), αποτελoύν ένδειξη του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας, ως βασικού πλέον παίκτη στη διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος της Ε.Ε. προσφέροντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους του επιμέρους  τομείς του κλάδου της Ενέργειας.

Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα

Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα χαρακτηρίζεται από:

 1. την απομειούμενη  κατανάλωση συμβατικών καυσίμων και κυρίως του λιγνίτη, καθώς το καύσιμο αυτό αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70,
 2. την εξάρτηση από μεγάλο όγκο εισαγωγών, που περιλαμβάνουν κυρίως αδιύλιστο πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο
 3. τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση στην Ελλάδα που παρουσίασε αξιόλογη δυναμική, εξακολουθεί όμως να αφορά μόνο σε μικρό μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης και βρίσκεται σε απόσταση από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο
 4. την σημαντική  ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης «πράσινων» Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών  από την Ελλάδα.
 5. Την αυξανόμενη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή μετά την  εισαγωγή των σχετικών χρεώσεων εκπομπής ρύπων CO2

Ο Ελληνικός ενεργειακός κλάδος συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, σε σχέση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη μέσα στα προσεχή έτη, καθοδηγούμενος κυρίως από τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:

 • Την απαιτούμενη βελτιστοποίηση του ενεργειακού μίγματος, το οποίο συνίσταται από  τη μείωση της παραγόμενης από ορυκτά καύσιμα ενέργειας και την περαιτέρω αύξηση αυτής από ΑΠΕ. Αυτή η αλλαγή υποκινείται, τόσο από την αναθεωρημένη πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος έως το 2030 (απαίτηση 35% ΑΠΕ), όσο και από την προτίμηση χρήσης φθηνότερων και καθαρότερων πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο
 • Το εθνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων παροχής ενέργειας, όπως είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), , ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και τα Ελληνικά Πετρέλαια
 • Την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τον περαιτέρω διαχωρισμό της παραγωγής και του εφοδιασμού από τα δίκτυα μεταφοράς
 • Τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκή πύλη διέλευσης φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού  και πετρελαίου, μέσα από τα μελλοντικά μεγάλα έργα, όπως αυτό του Διαδριατικού Αγωγού Αερίου-ΤΑΡ, του αγωγού  IGB, του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, του αγωγού East Med, του EuroAsia Interconnector και  την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου
 • Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση κόστους από αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα έξυπνων μετρητών, ο φωτισμός LED, οι τεχνολογίες Smartgrid, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, κλπ.
 • Τις σημαντικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, όπως η διασύνδεση των ελληνικών νησιών με το διασυνδεδεμενό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα

Στρατηγική θέση: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη μεταφορά ενέργειας από την Ανατολή στη Δύση μέσα από την υλοποίηση έργων κατασκευής αγωγών, τη διασυνοριακή διασύνδεση  του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και από τα εναλλακτικά μέσα Ασφάλειας Εφοδιασμού μέσω των υπεράκτιων αποθεμάτων της Μεσόγειου (π.χ. τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου).

Παραγωγικές δυνατότητες: Λόγω του ήπιου κλίματος και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα (περισσότερες από 250 ημέρες ή 3.000 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, υψηλό αιολικό δυναμικό), η χώρα διαθέτει ανεκμετάλλευτο παραγωγικό δυναμικό – κυρίως στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – το οποίο μπορεί να ενισχύσει προς την επιθυμητή κατεύθυνση το ενεργειακό μείγμα όλης της Ευρώπης.

Κυβερνητική υποστήριξη και νομοθετικό πλαίσιο: Τα τελευταία χρόνια, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος κ’ Ενέργειας, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποστήριξαν και προώθησαν σε μεγάλο βαθμό σημαντικά επενδυτικά έργα, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο νέος τερματικός σταθμός υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα καθώς επίσης και  σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο  ρυθμιστικό πλαίσιο για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, δημιουργεί εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους  τομείς του ενεργειακού κλάδου.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Δημιουργία νέων υποδομών για την μεταφορά φυσικού αερίου (τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγοί φυσικού αερίου, συστήματα διανομής φυσικού αερίου)
 • Διεθνείς δημόσιοι διαγωνισμοί για την Εξερεύνηση Υδρογονανθράκων
 • Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ (αιολικά και ηλιοθερμικά πάρκα, έργα βιομάζας και γεωθερμίας κλπ)
 • Επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ενεργητικού
 • Η διασύνδεση του κεντρικού συστήματος  μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τα Ελληνικά νησιά καθώς και η αναβάθμιση/επέκταση των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας (Maritsa East, EuroAsia InterConnector)

Ένας ισχυρός κλάδος με πρόσφατα επιτυχημένα επενδυτικά παραδείγματα

 • Η Αμερικάνικη Third Point Gas εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Energan Oil & Gas (Ελληνική εταιρία παραγωγής και εξερεύνησης πετρελαίων και αερίου) μέσω εισφοράς κεφαλαίου της τάξης των $60 εκατομμυρίων
 • Η Κινεζική Shenhua προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Copelouzos Group με αντικείμενο την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και την αναβάθμιση λιγνιτικών μονάδων παραγωγής, σε ένα επενδυτικό πλάνο αξίας €3 δις.
 • H κινεζική China State Grid εξαγόρασε το 24% του ΑΔΜΗΕ με τίμημα €320 εκατ. 
 • Το Καναδέζικο επενδυτικό ταμείο Fairfax Holdings, έχει γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος του Ελληνικού ενεργειακού ομίλου «Μυτιληναίος», αποκτώντας ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ (€ )($41m).
 • Η Αμερικάνικη York Capital Management ανακοίνωσε επενδύσεις της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ (€), αποκτώντας 10% συμμετοχή στον Ελληνικό ενεργειακό όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.+
 • Η κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.» των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. απέκτησε το 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ  έναντι συνολικού τιμήματος 535 εκατ. ευρώ

Κατεβάστε τον αδειοδοτικό οδηγό για επενδυτικά έργα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

media energeia

 

LOGIN