Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Επενδύοντας στην Ελληνική Αγορά Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας

Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την Ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα άρτια ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και υψηλού επιπέδου επαγγελματίες που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και επιχειρηματικό πνεύμα. Σε αυτό το πλαίσιο συμβάλει πολλαπλασιαστικά και η δυναμική υποστήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης των ΤΠΕ, μέσω δημοσίων αλλά και ιδιωτικών σχημάτων (θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κέντρα Ε & Α, χώροι συνεργασίας, κτλ.), καθώς και η ισχυρή τεχνολογική υποδομή της χώρας.

Ο ελληνικός τομέας ΤΠΕ προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με παγκόσμια εμβέλεια, μέσω της αξιοποίησης του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των ερευνητικών ικανοτήτων, των ισχυρών υποδομών και των εξαιρετικών συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης. Η ίδρυση κέντρων ανάπτυξης λογισμικού και κέντρων δημιουργίας ολοκληρωμένων μικροκυκλωμάτων (microchip & MEMS), είναι μόνο μερικά παραδείγματα ευκαιριών υψηλής απόδοσης που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα χαίρουν ήδη κρατικής στήριξης και μπορούν να στελεχωθούν κατάλληλα με το διαθέσιμο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα ΤΠΕ, οι οποίες ενισχύονται κυρίως από:

  • Την αναγκαιότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση στο δημόσιο τομέα, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσω των μεγάλων έργων ΤΠΕ
  • Τη γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από το Ελληνικό κοινό και το υψηλό ποσοστό διείσδυσης, των νέων συσκευών επικοινωνίας (smartphones, tablets), των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και των smart tvs.
  • Τη σημαντική πρόοδο που έχει παρατηρηθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών συστάδων (clusters), θερμοκοιτίδων και επιταχυντών, παράλληλα με την έντονη δραστηριότητα σε νέες επενδύσεις – πρωτοβουλίες από επενδυτικά ταμεία (π.χ. Equifund, ΕΣΠΑ)
  • Τις πολυάριθμες καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα, και συγκεκριμένα σε τομείς όπως το cloud computing, οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσεως, η νανοτεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα.

Ήδη η Ελλάδα έχει γίνει το επίκεντρο πολύ σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών, που έχουν πραγματοποιηθεί  από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, όπως η Nokia-Siemens, η Oracle κα.

Το Ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων ευδοκίμησε ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και συνεχίζει να αναπτύσσεται όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα στις Ελληνικές εταιρίες του οικοσυστήματος πραγματοποίησαν συγχωνεύσεις και λοιπές κινήσεις εξωστρέφειας που τις βοήθησαν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στις αγορές του εξωτερικού. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει προσελκύσει περισσότερα από 100 εκ.  επενδύσεων κυρίως από το εξωτερικό.

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό - Η Ελλάδα και οι Έλληνες μηχανικοί κατατάσσονται σύμφωνα με τον Economist, στις πρώτες 20 θέσεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των ΤΠΕ παγκοσμίως και πρωτεύουν στο ITU ICT development index. Επίσης, πάνω από το 70% του ελληνικού πληθυσμού μιλάει αγγλικά.

Ελκυστικές Ευκαιρίες Χρηματοδότησης - Οι διεθνείς επενδυτές που σχεδιάζουν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά τεχνολογίας μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο από δημόσιες (διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και πρωτοβουλίες μέσω ΣΔΙΤ), όσο και από ιδιωτικές πηγές.  Η υποστήριξη της Ε&Α και της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση νέων τεχνολογικών πρωτοβουλιών αποτελεί πάντα κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το πλαίσιο χρηματοδότησης ΣΔΙΤ επιτρέπει την υλοποίηση μεγαλύτερων έργων, κυρίως στους τομείς της εθνικής άμυνας και της δημιουργίας υποδομών ΤΠΕ στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Υποδομές ΤΠΕ - Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλων των ειδών τις ανάγκες σε τεχνολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις που απαιτούνται για μία μεγάλη επένδυση στον κλάδο των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, βάσεις δεδομένων).

Έρευνα και Εκπαίδευση - Η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων/Κέντρων, καθώς επίσης και αξιόλογα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη σε νέες τεχνολογικές συστάδες επιχειρήσεων, καθώς και σε τεχνολογικές θερμοκοιτίδες και επιταχυντές.

Ευνοϊκή γεωγραφική θέση - Η Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει την καλύτερη πρόσβαση σε σημαντικούς παραγωγούς ΤΠΕ Ανατολικών χωρών, όπως της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας. Αυτή η ευνοϊκή γεωγραφική θέση σε συνδυασμό με τις αξιόλογες υποδομές μεταφορών και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθιστούν την Ελλάδα ιδανική χώρα για την δημιουργία εγκαταστάσεων συναρμολόγησης προϊόντων και συσκευών στον κλάδο τ ων ΤΠΕ.

Κύριες Επενδυτικές Ευκαιρίες

  • Κέντρα ανάπτυξης Λογισμικού
  • Κέντρα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  • Συναρμολόγηση και διανομή συσκευών ΤΠΕ
  • Τεχνολογικές Κοινότητες Start-up και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών
  • Τηλεφωνικά κέντρα / κέντρα υπηρεσιών στελεχωμένα με πολύγλωσσο προσωπικό

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ)

Κοινωνία της Πληροφορίας

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN