ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων

Με το Νόμο «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», γνωστός και ως Fast Track (Ν.3894/2010), η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Αίρονται κρίσιμοι λόγοι που αναστέλλουν τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Παρακάμπτεται η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και η αδιαφάνεια, που σήμερα αποθαρρύνουν τους επενδυτές και καθυστερούν σημαντικά την υλοποίηση των μεγάλων έργων.

Ο Νόμος στοχεύει στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δημιουργούν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα ευρέως φάσματος και σημαντικής εντάσεως στην Εθνική Οικονομία. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών για τους πολίτες, καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» (Ν.4146/2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενισχύει και διευρύνει το Νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων, απλοποιώντας την αδειοδοτική διαδικασία.

Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις, καθιστώντας τη διαδικασία πιο εύκολη, πιο ομαλή και πιο ελκυστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ήδη σε ισχύ και λειτουργία και ότι η νομοθεσία βάσει του Ν. 4146/2013 αποτελεί τροποποίηση και διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τα βασικότερα στοιχεία του Nόμου 4146/2013 για τις Στρατηγικές Επενδύσεις είναι τα ακόλουθα:

 • Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων θα αναλάβει όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης συγκεκριμένων αδειών εσωτερικά. Το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων διευκολύνεται, καθώς συστήνεται Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
 • Το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων διευρύνεται καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν, η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη διαδικασία, εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο εξασφαλίζει τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας
 • Ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ενισχύεται
 • Φορολογικά κίνητρα, όπως η διασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, η παροχή φοροαπαλλαγών, και η έκπτωση ύψους 10% των παραβόλων που είναι απαραίτητα σε κάποιες άδειες.
 • Κατάργηση της εγγυητικής επιστολής
 • Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, εντός ενός μηνός
 • Σε περίπτωση που μία άδεια δεν εκδίδεται εντός των απαιτούμενων χρονικών ορίων, ο Υπουργός Ανάπτυξης εξουσιοδοτείται να την εκδώσει εντός ενός μηνός
 • Οι επενδυτές τρίτων κρατών διευκολύνονται ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ… Διαβάστε περισσότερα εδώ >
 • Για πρώτη φορά δημιουργείται κεντρική χαρτογράφηση των αδειοδοτικών διαδικασιών

 

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Ο Νόμος 4146/2013 εισάγει επίσης τον θεσμό των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3986/2011, περί δημοσίων Ακινήτων. Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή.

 

Αρμοδιότητες Enterprise Greece

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πλαίσιο fast track, ο Oργανισμός «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι ο αρμόδιος φορέας επί της Διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων έχοντας την ευθύνη για τα ακόλουθα:

 • Δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία
 • Ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής
 • Αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές
 • Εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης, προκειμένου εκείνη να αποφασίσει
 • Εισπράττει τις διαχειριστικές αμοιβές που προβλέπει ο Νόμος και η Διαδικασία
 • Ενημερώνει τη Δ.Ε.Σ.Ε. για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους
 • Μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Δ.Ε.Σ.Ε. για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής
 • Προετοιμάζει το φάκελο δημοπράτησης δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων και προβαίνει στις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 • Δύναται να αναλαμβάνει, κατόπιν απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. ή μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, τη διάρθρωση τελικών επενδυτικών προτάσεων ελάχιστων προδιαγραφών, οι οποίες εντάσσονται στις διαδικασίες των δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων
 • Παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διαμονής σε περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»:

Δείτε την πορεία των ιδιωτικών επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» και βρίσκονται σε εξέλιξη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικασία Ένταξης

Μάθετε περισσότερα για την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Βρείτε πληροφορίες για τα κριτήρια ένταξης, και κατεβάσετε την αίτηση υπαγωγής ιδιωτικών έργων στις διατάξεις του Νόμου 3894/2010, όπως ισχύει....
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομικό Πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε το νομικό πλαίσιο που διέπει την ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων. Κωδικοποίηση Νόμου 3894/2010 βάσει Ν. 4072/2012, Ν.4146/2013, N. 4242/2014, N.4262/2014 Δείτε ή κατεβάστε την ισχύουσα σήμερα...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποφάσεις Δ.Ε.Σ.Ε.

Αποφάσεις Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Η Δ.Ε.Σ.Ε. αποτελεί το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο που εποπτεύει τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και αποφασίζει για την ένταξη ή μη επενδυτικών σχεδίων...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." συνιστούν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση με τον...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN