ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα βασικότερα στοιχεία του Νόμου 4608/2019 (Μέρος Β’) για τις Στρατηγικές Επενδύσεις είναι τα ακόλουθα:

 

  • Ορίζονται κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων ανάλογα με τον αριθμό των νέων ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) που μπορούν να δημιουργήσουν κατά βιώσιμο τρόπο και το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου. Ειδικότερα, οι επενδύσεις διακρίνονται σε: Στρατηγικές Επενδύσεις 1, Στρατηγικές Επενδύσεις 2, Εμβληματικές Επενδύσεις, Στρατηγικές Επενδύσεις Ταχείας Αδειοδότησης και Αυτοδίκαια Εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις.

  • Ορίζονται κατηγορίες παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων που δύναται να λάβει ο φορέας της επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων στην οποία εντάσσεται η επένδυση. Συγκεκριμένα, χορηγούνται κίνητρα Χωροθέτησης, Φορολογικά, Ταχείας Αδειοδότησης και Ενίσχυσης Δαπανών έρευνας και τεχνολογίας καθώς και του εργατικού κόστους.

  • Διευκρινίζεται ο ρόλος των οργάνων Δ.Ε.Σ.Ε. (Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων) και Σ.Ε.Σ.Ε. (Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων) στη διαδικασία Αξιολόγησης/Ένταξης των επενδύσεων καθώς και ο ρόλος της Γ.Γ.Σ.Ι.Ε. (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων) στη διαδικασία Υλοποίησης των επενδύσεων.

  • Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής και τεκμηρίωσης της αίτησης χαρακτηρισμού της επένδυσης ως Στρατηγικής σύμφωνα με τη οποία ο φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. αίτηση χαρακτηρισμού και ένταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων με σαφή αναφορά στα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει, επιχειρηματικό σχέδιο,  νομιμοποιητικά έγγραφα/τίτλους κυριότητας, ανάλυση του προϋπολογισμού και της δομής χρηματοδότησης με παροχή επιβεβαίωσης επάρκειας κεφαλαίων, περιβαλλοντικά/πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, ανέκκλητη εντολή/πληρεξουσιότητα προς την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και αποδεικτικό καταβολής μέρους της διαχειριστικής αμοιβής.

  • Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας επένδυσης ως Στρατηγικής σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πληρότητας των κριτηρίων και του φακέλου, της σκοπιμότητας της ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία  Στρατηγικών Επενδύσεων και των παρεχόμενων αντισταθμιστικών ωφελειών από τον φορέα, καλεί σε δεκαπενθήμερη δημόσια διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς. 

  • Εισάγεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού κράτους και του επενδυτή στην οποία περιγράφονται οι όροι και οι υποχρεώσεις που διέπουν την υλοποίηση της Στρατηγικής επένδυσης.
Δείτε την πορεία των ιδιωτικών επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» και βρίσκονται σε εξέλιξη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποφάσεις Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

Η Δ.Ε.Σ.Ε. αποτελεί το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο που εποπτεύει τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και αποφασίζει για την ένταξη ή μη επενδυτικών σχεδίων σε αυτή. Επίσης, η Δ.Ε.Σ.Ε. με αποφάσεις της διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) από την έναρξη λειτουργίας του Νόμου έως σήμερα:

 

ΑΡΧΕΙΑ ΦΕΚ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομικό Πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε το νομικό πλαίσιο που διέπει την ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων. Νόμος 4608/2019 ΦΕΚ 66 Α' (ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) Δείτε ή κατεβάστε την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ) στα...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποφάσεις Δ.Ε.Σ.Ε.

Αποφάσεις Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Η Δ.Ε.Σ.Ε. αποτελεί το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο που εποπτεύει τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων και αποφασίζει για την ένταξη ή μη επενδυτικών σχεδίων...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και ο Οργανισμός "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." συνιστούν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση με τον...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN