Διαδικασία Ένταξης

Μάθετε περισσότερα για την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Βρείτε πληροφορίες για τα κριτήρια ένταξης, και κατεβάσετε την αίτηση υπαγωγής ιδιωτικών έργων στις διατάξεις του Νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

1. Κριτήρια Ένταξης

Ως Στρατηγικές Επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή στην αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων:

 1. στη βιομηχανία,
 2. στην ενέργεια,
 3. στον τουρισμό,
 4. στις μεταφορές και επικοινωνίες,
 5. στην παροχή υπηρεσιών υγείας,
 6. στη διαχείριση απορριμμάτων,
 7. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας,
 8. στον τομέα εκπαίδευσης,
 9. στον τομέα του πολιτισμού,
 10. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και
 11. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης,
ή 
Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362 [/2010 (Β΄1388/Β΄/2010)] κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1, και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης ή 

Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας, ή 

Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας  ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή 

Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β΄ του ν. 3982/2011 (Α΄143).

Για την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή, η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχανίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Συνοπτικός Οδηγός για τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις

Δείτε και κατεβάστε εδώ τον Συνοπτικό Οδηγό της Διαδικασίας Επιτάχυνσης και Διαφάνειας Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων για Ιδιωτικές Επενδύσεις.

3. Αίτηση Υπαγωγής Ιδιωτικών Έργων

Δείτε και κατεβάστε εδώ την Αίτηση Υπαγωγής Ιδιωτικών Έργων στις διατάξεις του Νόμου 3894/2010, "Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". 

LOGIN