Νομικό Πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε το νομικό πλαίσιο που διέπει την ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Κωδικοποίηση Νόμου 3894/2010 βάσει Ν. 4072/2012, Ν.4146/2013, N. 4242/2014, N.4262/2014

Δείτε ή κατεβάστε την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία ως κωδικοποιημένο κείμενο του Ν.3894/2010 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Ν. 4072/2012, Ν. 4146/2013, N. 4242/2014, N.4262/2014 σε ελληνικά και αγγλικά

Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την Αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων

Κατεβάστε εδώ τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’, Αρ. Φύλλου 2245/18.8.2014).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου για την αίτηση υποβολής στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (Fast-Track)
Τυπική διαδικασία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής

LOGIN