Συχνές Ερωτήσεις

Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνει μια ιδιωτική επένδυση για να ενταχθεί στο νόμο 3894/2010, όπως ισχύει;

Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό, δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον τομέα εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ 
Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 (Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης 
Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας 
Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας 
Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β΄ του Ν. 3982/2011 (Α΄143).

Ποιος είναι ο στόχος και η λειτουργία της διαδικασίας Fast Track;

Το Fast Track προσφέρει ένα περιβάλλον διαφάνειας και ασφάλειας για την υλοποίηση επενδύσεων καθώς λειτουργεί ως εργαλείο επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, είτε αυτές προέρχονται αμιγώς από τον ιδιωτικό τομέα (μία ιδιωτική επένδυση σε ιδιωτικό χώρο/ακίνητο,) είτε αυτές προέρχονται από τη συνεργασία δημοσίου/ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία Fast Track  επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης μίας επένδυσης μέσω της σύντμησης  προθεσμιών σε νέες  και αποκλειστικές προθεσμίες (τις οποίες η δημόσια διοίκηση οφείλει να τηρεί). 

Τι είναι Στρατηγική Επένδυση όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου 3894/2010;

Στρατηγική επένδυση για τους σκοπούς της διαδικασίας Fast Track αποτελεί μία επένδυση, η οποία έχει τα ποσοτικά (π.χ. προϋπολογισμός, θέσεις εργασίας, κλπ)  αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. προώθηση της καινοτομίας, προστασία του περιβάλλοντος κλπ) που προβλέπει ο νόμος. Στρατηγικές επενδύσεις είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες επιφέρουν αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στο σύνολο της οικονομίας μας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες της.  Η διαδικασία Fast Track αποτελεί μία «εξαιρετική» διαδικασία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων. Δεν έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο να μπορεί να εντάσσεται στις προβλέψεις του. Αφορά μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν  θετική και πολλαπλασιαστική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας μας. Αφορά επενδύσεις οι οποίες αναδεικνύουν και εκμεταλλεύονται το γεωπολιτικό στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Είναι υποχρεωτική ή αυτόματη η ένταξη μίας Στρατηγικής Επένδυσης στις προβλέψεις του Fast Track;

Μία αμιγώς ιδιωτική επένδυση εντάσσεται στην διαδικασία Fast Track μόνο αν α) το επιθυμεί ο υποψήφιος επενδυτής, β) πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και γ) εγκριθεί ως στρατηγική από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Γιατί η διαδικασία Fast Track μπορεί να διασφαλίσει την ταχύτητα, σε σχέση με την πολυνομία και τη γραφειοκρατία που επικρατεί σε κάθε διαδικασία της δημόσιας διοίκησης;

Διότι εισάγει ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και υποχρεώσεων του Δημοσίου. Ανάμεσα σε αυτές κυριαρχούν η τήρηση της προθεσμίας των 45 ημερών για τις περισσότερες άδειες καθώς και η απόλυτη προτεραιότητα στη διευθέτηση τους. Η διαδικασία βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με το Ελληνικό Σύνταγμα και την Κοινοτική Νομοθεσία.

Ποιος είναι ο τελικός στόχος της θέσπισης της νομοθετικής διαδικασίας του Fast Track;

Τελικός στόχος είναι το αυτονόητο: όλες οι επενδύσεις στην Ελλάδα να γίνονται γρήγορα, καθαρά και προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Απώτερη επιδίωξη είναι η Ελλάδα να αξιοποιήσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά της και να μετατραπεί σε μία οικονομία που ανατροφοδοτεί την ανάπτυξή της μέσα από τις επενδύσεις. Η εφαρμογή του εν λόγω νόμου θα παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την εξυγίανση της επενδυτικής διαδικασίας στην χώρα μας. Η διαδικασία Fast Track θα λειτουργήσει ως πιλοτική εφαρμογή, με απώτερο στόχο η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης να διαχυθεί σε όλο το εύρος της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας μας.

Γιατί αναφέρετε ότι η διαδικασία Fast Track στοχεύει πέραν της επιτάχυνσης και στη διαφάνεια των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεων;

Πρώτον, όσον αφορά στις στρατηγικές επενδύσεις που αποτελούν συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που ξεκινούν με πρωτοβουλία του δημοσίου, η διαδικασία Fast Track προβλέπει ότι θα υλοποιούνται μέσω ανοικτών διεθνών διαγωνισμών, σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία. Επιπλέον, για πρώτη φορά, προβλέπεται στο Ελληνικό δίκαιο, μία διαδικασία αξιολόγησης η οποία απαλείφει στρεβλώσεις, υποκειμενικές αξιολογήσεις και μηχανισμούς που ευνοούν τη  διαπλοκή. Με τον τρόπο αυτό καταργείται πλέον για τις στρατηγικές επενδύσεις η διαδικασία των επιτροπών, οι οποίες μέσω υποκειμενικών βαθμολογήσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν – ένθεν κακείθεν – το αποτέλεσμα μίας αξιολόγησης.

Δεύτερον, όσον αφορά στις αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις, η διαδικασία Fast Track προστατεύει πλέον τους επενδυτές από οποιαδήποτε «εξω-συστημική» παρέμβαση της διοίκησης. Η διαδικασία προώθησης  μιας επένδυσης, εφόσον είναι βιώσιμη και φερέγγυα, προχωρά με αποκλειστικές προθεσμίες τις οποίες η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να τηρεί πιστά.

Ποιές είναι οι εξαιρετικές προβλέψεις της διαδικασίας Fast Track για φορολογικές ελαφρύνσεις;

Σύμφωνα με τον Ν.3894/2010, όπως ισχύει, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 9.8.2008, σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά, κατά τον ως άνω Κανονισμό όπως εκάστοτε ισχύει και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία παράβολα ανάλογα με τη φύση της επένδυσης, με έκπτωση 10% επί του συνόλου τους. Καμία φορολογική ελάφρυνση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νόμο που να την κυρώνει. Η αρμοδιότητα αυτή της Βουλής ασκείται μέσα στο πλαίσια της φορολογικής συμμετρίας που προβλέπει το Σύνταγμα.

Ποια διοικητική δομή καλείται να φέρει εις πέρας τις διαδικασίες Fast Track;

O N.3894/2010, όπως ισχύει, προβλέπει μία νέα διοικητική δομή η οποία αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη εντοπισμού, έγκρισης,  υλοποίησης και παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων στη χώρα. Την ευθύνη της έγκρισης αναλαμβάνει η  Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην έννοια της επένδυσης Υπουργοί. Την ευθύνη της αξιολόγησης αναλαμβάνει ο Οργανισμός Enterprise Greece και την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αδειοδότησης αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, μέσω της νεοϊδρυθείσας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. Τη συνολική εποπτεία λειτουργίας του συστήματος έχει η Δ.Ε.Σ.Ε.

Ποια είναι η επίδραση της διαδικασίας Fast Track στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας;

Στόχος του Ν.3894/2010, όπως ισχύει, είναι οι επενδύσεις να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την χώρα και να συντηρούν τον υπάρχοντα εθνικό πλούτο στον οποίο συγκαταλέγεται πρωταρχικά το περιβάλλον. Προϋπόθεση είναι η χάραξη μιας οδού συνθέσεως και βέλτιστων δυνατών λύσεων μεσότητας, με την χρήση μείγματος πολιτικής το οποίο θα επιτρέψει στις δύο αυτές προτεραιότητες να συνυπάρχουν. Ο νόμος 3894/2010 καθιστά σαφές πως η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων συνάδει απολύτως με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική νομοθεσία δεν απαλείφεται καμία γνωμοδότηση, έγκριση ή αδειοδότηση οι οποίες προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Η μόνη διαφοροποίηση η οποία επιτυγχάνεται με τη διαδικασία Fast Track  είναι η δημιουργία ενός καθεστώτος ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Εκεί που προβλέπεται από το νόμο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο διεκπεραίωσης, συντέμνεται η προθεσμία. Η επιτάχυνση αυτή  έχει κριθεί και στο παρελθόν αναγκαία και έχει τύχει ανάλογης εφαρμογής, σε περιπτώσεις μείζονος εθνικής προτεραιότητας.

Παρουσιάστε παρακαλώ τη λειτουργία της διαδικασίας Fast Track στην πράξη με την χρήση κάποιων απλών παραδειγμάτων.

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος σχεδιάζει να εντάξει  μία επένδυση στο νόμο 3894/2010, όπως ισχύει, η οποία πληροί τα κριτήρια υπαγωγής σε αυτόν. Ο επενδυτής προετοιμάζει ένα αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο, με βάση τις απαιτήσεις του νόμου. Στη συνέχεια προκαταβάλλει το 10% της Διαχειριστικής Αμοιβής* και υποβάλλει το επιχειρησιακό σχέδιο μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, στην Enterprise Greece. H  Enterprise Greece, εντός 15 εργάσιμων ημερών αξιολογεί το σχέδιο και εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία Fast Track. Εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή, o επενδυτής καταβάλλει στην Enterprise Greece το υπόλοιπο 90% της Διαχειριστικής Αμοιβής καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την αδειοδοτική νομοθεσία δικαιολογητικά και μελέτες στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί  ως  one-stop-shop προκειμένου  ο επενδυτής να λάβει τις απαραίτητες άδειες και να προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσής του. 
* Η Διαχειριστική Αμοιβή ανέρχεται σε 0,2% του ύψους της επένδυσης. Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €100.000 και μεγαλύτερη από €300.000.

Η διαδικασία Fast Track επικαλύπτει ή επικαλύπτεται από κάποιο άλλο αναπτυξιακό πλαίσιο;

Η διαδικασία Fast Track δεν αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της χρηματοδότησης μίας επένδυσης, ούτε παροχής επενδυτικών κινήτρων. Η εν λόγω διαδικασία  δεν σχετίζεται  ούτε με το ΕΣΠΑ ούτε με τον Αναπτυξιακό Νόμο.  Η διαδικασία  Fast Track  προσφέρει ένα σταθερό, διαφανές, αντικειμενικό και αποτελεσματικό πλαίσιο αδειοδοτικών και διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε.;

Εάν το επενδυτικό σχέδιο του επενδυτή δεν εγκριθεί για υπαγωγή στον 3894/2010, όπως ισχύει, από την Δ.Ε.Σ.Ε., η προκαταβολή της Διαχειριστικής Αμοιβής δεν επιστρέφεται και ο υποψήφιος επενδυτής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια αδειοδότησης μέσω των υφισταμένων διαδικασιών του σχετικού νομικού πλαισίου της χώρας μας. (Σημειώνεται ότι η  μη επιστροφή στον επενδυτή της προκαταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής αποτελεί ένα οικονομικό φίλτρο αξιοπιστίας των υποβληθέντων επιχειρησιακών σχεδίων)

Οι νέες θέσεις εργασίας αναφέρονται σε θέσεις ετήσιας απασχόλησης ή είναι επιλέξιμες και οι εποχικές μόνιμα επαναδιαθέσιμες θέσεις εργασίας;

Οι νέες θέσεις εργασίας αναφέρονται και σε εποχικές μόνιμα επαναδιαθέσιμες θέσεις εργασίας, ειδικά αλλά όχι περιοριστικά για τον τουριστικό τομέα.

LOGIN