ΓΚΠΔ - Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

Τηρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην βάση δεδομένων μας αποκλειστικά για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας και να λαμβάνετε σχετικές γνωστοποιήσεις και προσκλήσεις. 

Μπορείτε  οποτεδήποτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή/και διαγραφή των στοιχείων σας. Ταυτόχρονα, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, απλώς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enterprisegreece.gov.gr  

Επίσης, σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «unsubscribe», η οποία οδηγεί στην διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας από τον Οργανισμό μας. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

LOGIN