Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» (εφεξής: ο Οργανισμός Enterprise Greece ή o Enterprise Greece) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων, η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου), καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων και συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την προσέλκυση επενδυτών.

Ο Enterprise Greece σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

1) Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας

Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και μέσω ταχυδρομείου .

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας των κεντρικών γραφείων μας στην Αθήνα είναι τα εξής:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
  Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
  Τηλ: +30 210 335 5700
  Fax: +30 210 324 2079
  email: info@enterprisegreece.gov.gr
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου της Θεσσαλονίκης είναι τα εξής:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
  Τσιμισκή 136, 546 21 Θεσσαλονίκη
  Τηλ: +30 231 051 0047
  email: info@enterprisegreece.gov.gr

2) Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Ο Enterprise Greece επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, ή ακόμη φυσικά πρόσωπα που δρουν για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου (πχ. νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, κ.α.).
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν:

 • ονοματεπώνυμο,
 • επάγγελμα,
 • ιδιότητα,
 • υπηκοότητα,
 • διεύθυνση κατοικίας,
 • επαγγελματική διεύθυνση,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • τηλέφωνο,
 • fax,
 • ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου,
 • ΑΦΜ,
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να αφορούν:

1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επικοινωνεί με τον Enterprise Greece και υποβάλει οικειοθελώς τις προσωπικές του πληροφορίες προκειμένου: 

 • Να λάβει πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
 • Να αιτηθεί την αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου,
 • Να συμμετέχει σε επιχειρηματικές συναντήσεις,
 • Να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εξαγωγείς προϊόντων, 
 • Να συμμετέχει σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων και σε συναφείς εκδηλώσεις, 
 • Να λάβει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Enterprise Greece
 • Να λαμβάνει ενημερώσεις (newsletters) σχετικά με δραστηριότητες, δράσεις και πρωτοβουλίες του Enterprise Greece.

2) Επενδυτές, υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβούλους επενδυτών.

3) Προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες.

4) Οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, με το οποίο ο Enterprise Greece έρχεται σε επαφή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως διπλωμάτες, επιχειρηματίες, καθώς και δημοσιογράφοι.

5) Χρήστες της ιστοσελίδας. Πέραν των πληροφοριών που υποβάλλουν οικειοθελώς τα πρόσωπα αυτά στον ιστότοπο του Enterprise Greece, συλλέγονται διάφοροι τύποι πληροφοριών για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, όπως πληροφορίες σχετικές με συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης και της διεύθυνσης IP) και πληροφορίες σχετικές με τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου του Enterprise Greece.

3) Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς απευθείας, είτε γραπτώς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, είτε προφορικώς, για τους σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω υπό [6], όπως για παράδειγμα όταν εσείς:

 • Συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Enterprise Greece.
 • Αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Enterprise Greece.
 • Αποστέλλετε ταχυδρομικώς στον Enterprise Greece οποιοδήποτε αίτημα ή φάκελο σε έντυπη μορφή.
 • Επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον Enterprise Greece.
 • Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία στις λίστες συμμετοχής εκδηλώσεων του Enterprise Greece.
 • Παρέχετε στον Enterprise Greece την επαγγελματική κάρτα σας (business card).
 • Συμβάλλεστε με τον Enterprise Greece.
 • Παρέχετε στον Enterprise Greece τις προσωπικές σας πληροφορίες με σκοπό να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletters) σχετικά με δραστηριότητες, δράσεις και πρωτοβουλίες του.
 • Πλοηγείστε στον ιστότοπο του Enterprise Greece.

Επιπλέον, ο Enterprise Greece ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και από τρίτα μέρη, όπως εξωτερικούς συνεργάτες, Υπουργεία, Πρεσβείες, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με σκοπό τη προσέλκυση νέων επενδυτών στην Ελλάδα, τη διοργάνωση εκθέσεων για την προώθηση και δοκιμή καταναλωτικών & βιομηχανικών προϊόντων της Ελλάδας, καθώς και τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Enterprise Greece καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει τη νομιμότητα συλλογής των δεδομένων που λαμβάνει.

4) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Ο Enterprise Greece επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

1) σε συμμόρφωση με νομικές του υποχρεώσεις ή/και

2) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί ή/και

3) για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του, ή/και

4) για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενος ή/και

5) βάσει συγκατάθεσης, όπως για παράδειγμα, για τη λήψη ενημερώσεων (newsletters) σχετικά με δραστηριότητες, δράσεις και πρωτοβουλίες του Enterprise Greece, ή / και συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εξαγωγείς προϊόντων, σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων και σε συναφείς εκδηλώσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές και στο μέτρο που η εν λόγω επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης σχετίζεται με δημόσιο σκοπό που επιδιώκει ο Enterprise Greece, ενδέχεται η περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να επιτάσσεται χάριν δημοσίου σκοπού ή προς συμμόρφωση του Enterprise Greece με το νόμο.

5) Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Ο Enterprise Greece επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα.
 2. Την υποστήριξη επενδυτών.
 3. Την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους επενδυτές.
 4. Την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε επενδυτές.
 5. Την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
 6. Τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, επιχειρηματικών αποστολών.
 7. Τον προγραμματισμό συναντήσεων και ταξιδιών για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία του.
 8. Την ενημέρωση και εκπαίδευση Ελλήνων εξαγωγέων.
 9. Τη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων αγροτικών προϊόντων – τροφίμων – ποτών, εκθέσεων δοκιμών- καταναλωτικών & βιομηχανικών προϊόντων, εκδηλώσεων, προγραμμάτων προβολής προϊόντων.
 10. Την επιλογή νέου προμηθευτή ή εξωτερικού συνεργάτη του Enterprise Greece, την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης (προμήθειας, έργου ή υπηρεσιών), και την ανάρτηση αυτής στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 11. Τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου.
 12. Την αρχειοθέτηση εισηγήσεων και λοιπών πρακτικών των οργάνων Διοίκησης του Enterprise Greece.
 13. Την ενημέρωση για τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Enterprise Greece.

6) Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ή/ και σε συνάρτηση με το χρόνο που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

7) Πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies»

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών, στο κινητό τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Εnterprise Greece χρησιμοποιεί cookies για το σκοπό εξατομίκευσης της περιήγησης στον ιστότοπο και για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών.

Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην ιστοσελίδα του Εnterprise Greece δύνανται να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.

8) Αποδέκτες των δεδομένων

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ο Enterprise Greece ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα στους ακόλουθους αποδέκτες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Σε Υπουργεία της Ελλάδας ή άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.
 • Σε αποκεντρωμένες διοικήσεις.
 • Σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικές Αρχές.
 • Στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Σε Πρεσβείες.
 • Σε εταιρίες που συνδράμουν τον Οργανισμό κατά την παροχή των υπηρεσιών του, όπως για παράδειγμα εταιρίες μεταφοράς, εκτύπωσης, δημοσίων σχέσεων.
 • Σε φορείς που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 • Σε λοιπούς συνεργάτες που συνδράμουν τον Οργανισμό κατά την εσωτερική του λειτουργία, όπως για παράδειγμα εταιρίες πληροφορικής, λογιστικής, νομικών υπηρεσιών
 • Σε τρίτα πρόσωπα που ασκούν ελεγκτικές επί του Οργανισμού αρμοδιότητες .
  Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, μόνον εφόσον καλούνται να εκτελέσουν για λογαριασμό του Enterprise Greece καθήκοντα, τα οποία απαιτούν την κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Εκτός από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή κυβερνητική διάταξη.

9) Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Ο Enterprise Greece ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών. Η διαβίβαση πραγματοποιείται εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την τρίτη χώρα και το τρίτο μέρος αναλαμβάνει να τηρεί αυτό.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, ο Enterprise Greece θα δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο εφόσον διασφαλίζονται οι κατάλληλες εγγυήσεις, για παράδειγμα με την ύπαρξη νομικά δεσμευτικών και εκτελεστών μέσων μεταξύ δημοσίων αρχών και φορέων, ή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απουσία των ανωτέρω, ο Enterprise Greece θα δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν το ίδιο το πρόσωπο έχει συναινέσει ρητώς στην προκείμενη μεταβίβαση μετά από σχετική ενημέρωσή του και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.

10) Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, νομιμοποιείστε να ασκήσετε γραπτώς τα δικαιώματα που αναφέρονται κατωτέρω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας (είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω email) στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Enterprise Greece το ειδικό έντυπο άσκησης δικαιώματος το οποίο σας χορηγούμε κατόπιν αιτήματος. Τα δικαιώματά σας είναι τα ακόλουθα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εφόσον δεν υπάρχει ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν μέσω της ενημέρωσης απόρρητες πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται σύμφωνα με διάταξη νόμου ή λόγω της φύσης τους.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία ή διάταξη νόμου που να υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συμμόρφωσης με το νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς, με την επιφύλαξη του χρόνου τήρησης προσωπικών δεδομένων που τυχόν επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επίσης, δικαιούστε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή είναι τεχνικά εφικτή και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συμμόρφωσης με το νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του αιτήματος διαγραφής για τεχνικούς λόγους, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε τρίτο φορέα, με την επιφύλαξη του χρόνου τήρησης προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο ο Enterprise Greece επεξεργάζεται στα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματα μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία/παράπονο ενώπιον του Enterprise Greece για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ζητήσετε, συμπληρώσετε και να αποστείλετε (είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω email) στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Enterprise Greece το ειδικό έντυπο.

11) Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Ο Enterprise Greece παρέχει μέσω του ιστοτόπου του χρήσιμες ιστοσελίδες πληροφόρησης για τους εξαγωγείς και τους επενδυτές μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι εν λόγω σύνδεσμοι, αφορούν μεταξύ άλλων ευρωπαϊκούς και κρατικούς φορείς, συνδέσμους, επιμελητήρια, διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων προσώπων, και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη ο Enterprise Greece για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται σε αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης του ιστοτόπου του Enterprise Greece χρησιμοποιήσει κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

12) Αποστολή newsletters

Ο Enterprise Greece αποστέλλει ενημερώσεις (newsletters) σχετικά με δραστηριότητες, δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν συναινέσει σχετικώς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνει ενημερώσεις από τον Enterprise Greece, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα διαγραφής σας από τη λίστα των αποδεκτών οποτεδήποτε χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.

13) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο παρών ιστότοπος περιέχει εικονίδια που δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο Enterprise Greece διαθέτει λογαριασμούς (Facebook και LinkedIn). Οι πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιεύετε μέσω αυτών των εφαρμογών δεν υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, και ο Enterprise Greece δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε σε τέτοιου είδους ιστότοπους και πλατφόρμες.

14) Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Enterprise Greece. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο σας καλούμε να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο Enterprise Greece συλλέγει.

15) Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί ο Οργανισμός Enterprise Greece, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@eg.gov.gr ή μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό +30 210 33 55 701 ή μέσω των ταχυδρομικών διευθύνσεων του Enterprise Greece σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

16) Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών από προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε διακομιστές σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζουμε διαδικασίες για τη διασφάλιση και την αποθήκευση δεδομένων. Η επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται από σύστημα τείχους προστασίας, ενώ τα δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία από ιούς.

LOGIN