Εξαγωγές

Εξαγωγές

2018

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το 2018 ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατ. ευρώ, έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 10,7% (22.152,4 εκατομμύρια ευρώ από 20.010,6 εκατ. το 2017), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 10,6% (από 19.898,6 εκατ. ευρώ σε 22.011,0 εκατ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών το 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (34,3%), και ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (15,7%), τα τρόφιμα (13,7%) και τα χημικά (10,4%).

Σχετικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το 2018 ανήλθε στο ποσό των 55.129,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50.350,9 εκατομμυρίων κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 9,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 2,9% (από 38.494,5 εκατ. ευρώ σε 39.602,4  εκατ. ευρώ), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 8,2% (από 35.403,2 σε 38.299,5 εκατομμύρια ευρώ).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών το 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (29% των εισαγωγών περίπου), και ακολουθούν τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών (19,5%) και τα χημικά προϊόντα (14,4%).

Χώρες προορισμού (2018):

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε  52,8% κατά το 2018, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2018 σημειώθηκε στις χώρες: Ιταλία, Λίβανο,, ΗΠΑ, Γαλλία, Αίγυπτο, Ισπανία, Κίνα, Λιβύη, κ.ά.. Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται:

 • Ιταλία (10,3%)
 • Γερμανία (6,4%)
 • Τουρκία (6,1%) 
 • Κύπρος (5,7%)
 • Λίβανος (4,5%)
 • Βουλγαρία (4,4%)
 • ΗΠΑ (4,1%)
 • Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%)

 

Εισαγωγές

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,5% το 2018 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 55.129,8 εκατ. Ευρώ από 50.350,9 εκατ. Ευρώ το 2017.

Χώρες προέλευσης (2018):

Σημαντικός εταίρος της Ελλάδας και ως προς το εισαγωγικό εμπόριο, το 2018, είναι η ΕΕ με 51,4%. Στις σημαντικότερες χώρες συγκαταλέγονται:

 • Γερμανία (10,5%)
 • Ιράκ (8,3%)
 • Ιταλία (8,2%) 
 • Ρωσία (7,5%)
 • Κίνα (6,5%)
 • Ολλανδία(5,1%)
 • Γαλλία (4,0%)
 • Ισπανία (3,7%)

Συνολικό εξωτερικό εμπόριο

Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 88.547,7 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Οι εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ό,τι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα  καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

Δεδομένα Εισαγωγών - Εξαγωγών

Ελληνικές Εξαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2018

2017

2016

Ιταλία

3.454

3.080

2.832

Γερμανία

2.151

2.056

1.959

Τουρκία

2.035

1.953

1.351

Κύπρος

1.891

1.855

1.633

Λίβανος

1.489

1.250

1.049

Βουλγαρία

1.488

1.396

1.312

ΗΠΑ

1.371

1.123

1.095

Ηνωμ. Βασίλειο

1.208

1.126

1.076

Αίγυπτος

1.161

755

750

Ισπανία

1.106

703

704

Γαλλία

1018

777

713

Λοιπές

15.046

12.803

10.990

ΣΥΝΟΛΟ

33.418

28.877

25.464

Ελληνικές Εισαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2018

2017

2016

Γερμανία

5.798

5.278

4.905

Ιράκ

4.548

3.146

2.346

Ιταλία

4.507

4.091

3.889

Ρωσία

4.145

3.426

2.822

Κίνα

3.593

2.719

2.887

Ολλανδία

2.799

2.675

2.452

Γαλλία

2.184

2.145

1.948

Ισπανία

2.046

1.775

1.634

Βουλγαρία

1.880

1.736

1.609

Τουρκία

1.847

1.436

1.374

Βέλγιο

1.704

1.773

1.593

Λοιπές

20.079

20.151

16.729

ΣΥΝΟΛΟ

55.130

50.351

44.188

Ελληνικές Εξαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

ΚΛΑΔΟΣ

2018

2017

2016

Ορυκτά Καύσιμα- Λιπαντικά

11.481

8.979

6.897

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη

5.251

4.638

3.980

 Τρόφιμα και ζώντα ζώα

4.596

4.364

4.291

Χημικά

3.493

3.071

2.742

Μηχανήματα και Υλικό μεταφορών

2.932

2.594

2.607

Διάφορα βιομηχανικά είδη

2.322

2.115

1.963

Λοιπά

3.343

3.116

2.983

ΣΥΝΟΛΟ

33.418

28.877

25.463


Ελληνικές Εισαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

ΚΛΑΔΟΣ

2018

2017

2016

Ορυκτά Καύσιμα- Λιπαντικά

15.999

12.216

9.728

Μηχανήματα και Υλικό Μεταφορών

10.752

11.257

9.764

Χημικά

7.965

7.425

6.878

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη

6.519

5.975

5.281

Διάφορα Βιομηχανικά είδη

5.799

5.366

5.126

Τρόφιμα και ζώντα ζώα

5.747

5.671

5.402

Λοιπά

2.349

2.441

2.008

ΣΥΝΟΛΟ

55.130

50.351

44.187

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία. Μικρές διαφοροποιήσεις στα σύνολα ανά χώρα και ανά κλάδο οφείλονται σε συνεχείς αναθεωρήσεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

LOGIN