ellada simera

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

Οι επενδυτές που υλοποιούν μία επένδυση στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν σημαντικά εργαλεία για τις ανάγκες χρηματοδότησής τους, με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών τους έργων:

1. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (https://www.ependyseis.gr) προσφέρει στήριξη από 10% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης, σε νέες επενδύσεις με τη μορφή:

Επενδυτικά Κίνητρα:

  1. Φορολογική απαλλαγή
  2. Επιχορήγηση
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  4. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
  5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
  6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

2. Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενεργές προκηρύξεις/προσκλήσεις: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx.

 3. H ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.  Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες (http://www.etean.gr).

4. Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την κατασκευή δημοσίων υποδομών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Για την υλοποίηση των ΣΔΙΤ, ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους χρηματοδότησης για να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες δημόσιες υποδομές. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (http://sdit.gov.gr/).

5.  Κίνητρα για την ενίσχυση της απασχόλησης με κύρια μορφή την ενίσχυση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, μισθός και εργοδοτικές εισφορές, σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (http://www.oaed.gr/)

6.  Χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Οι ελληνικές και διεθνείς Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προσφέρουν στους επιχειρηματίες ένα μεγάλο φάσμα χρηματοδοτικών  εργαλείων που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα εργαλεία στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης που δεν ικανοποιούνται από άλλες πηγές ή από το μετοχικό κεφάλαιο. Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr) μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τις κυριότερες ελληνικές τράπεζες συστημικές και συνεταιριστικές.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η παρουσία και Διεθνών Τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο Όμιλος ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (http://www.eib.org) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (http://www.eif.org) επένδυσαν 2,5 δισ. Ευρώ στην ελληνική οικονομία το 2017. Μεταξύ 2012-2016, η ΕΤΕπ έχει επενδύσει 6,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, κυρίως σε υποδομές, ΜΜΕ και ενεργειακά έργα. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) είναι μια πρωτοβουλία που βοηθά στην αντιμετώπιση του σημερινού κενού επενδύσεων στην ΕΕ.
  • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (www.ebrd.com) χρηματοδοτεί 30 έργα συνολικού προϋπολογισμού €1,505 δις με ένα ενεργητικό χαρτοφυλάκιο €1,104 δις στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τη Βιομηχανία, το Εμπόριο και την Αγροτική Ενέργεια, την Ενέργεια και τις Υποδομές .
  • Η IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (http://www.ifc.org) είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φορέας ανάπτυξης που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελλάδα, ως αναπτυγμένη οικονομία, δεν υπόκειται στα πρότυπα προγράμματα δανεισμού του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, ωστόσο, το 2015, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της IFC ενέκρινε την εμπλοκή της IFC στην Ελλάδα. Μετά την εκ νέου δέσμευσή της η IFC, έχει επενδύσει 280 εκατομμύρια δολάρια σε επτά έργα, ενώ εξετάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την καταλυτική κινητοποίηση άλλων επενδυτών.
  • Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (http://www.bstdb.org) είναι ο οικονομικός πυλώνας της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Το BSTDB έχει εγκρίνει 25 έργα στην Ελλάδα με συνολική επένδυση περίπου € 522,399 εκατ. σε καταναλωτικά είδη, πληροφορική, ενέργεια, υλικά, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανία, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

7.  Παράλληλα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital και private equity).
Συνολικά στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 21 εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαχειρίζονται περίπου 1,2 δισ. Ευρώ. Οι εταιρείες αυτές είναι μέλη της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών (www.hvca.gr), που ιδρύθηκε το 2003 στην Αθήνα.

8. EQUIFUND

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) (https://www.espa.gr) δυνάμει του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων.

LOGIN