Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση  Παραχώρησης Αξιοποίησης και Διαχείρισης /  Εκμετάλλευσης για ορισμένο χρόνο (99 χρόνια), του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (ΕΝ. Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ) ιδιοκτησίας του Δήμου μας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός Δήμου Πειραιά

LOGIN