Wednesday, 20 February 2019

Θέση ΓΔ Επενδύσεων στην Enterprise Greece

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέση ΓΔ Επενδύσεων στην Enterprise Greece

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Καταστατικός σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικό προορισμό μέσω της ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.

Β.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Σύμφωνα με προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και στο άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού αυτής, η Εταιρεία αναζητά στέλεχος υψηλών προδιαγραφών για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επενδύσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων προΐσταται της Διευθύνσεως Προσέλκυσης Επενδύσεων, της Διευθύνσεως Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων – Διαμεσολαβητή του Επενδυτή καθώς και της Διευθύνσεως Στρατηγικών Επενδύσεων, απασχολείται δε με σχέση αορίστου χρόνου. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας, ή εκτός αυτού, και ανακαλείται ελευθέρως από το Δ.Σ., μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε στελέχη της εταιρείας, όσο και σε στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.
 3. Τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
 4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 5. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή και πληροφοριακών συστημάτων

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Στρατηγική σκέψη και κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 2. Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης έργων και πολλαπλών καθηκόντων
 3. Ηγετικές ικανότητες και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας με προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων.
 4. Δεξιότητες δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, ασκώντας ορθή κρίση για τη λήψη αποφάσεων βάσει αξιόπιστης και έγκυρης ανάλυσης.
 5. Επικοινωνιακές δεξιότητες

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή του Γενικού Διευθυντής Επενδύσεων θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

 1. Η εμπειρία στους τομείς των επενδύσεων και της οικονομίας.
 2. Η εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση Οργανισμών ή/και επιχειρήσεων.
 3. Η ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Συνεκτιμώνται, επίσης συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακές σπουδές.
Οι υποψήφιοι δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη.

Ε. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:

 1. Έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ. Δ., όπως ισχύει.
 2. Έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους είναι:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και αναλυτική επιστολή, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά εκτός από τα στοιχεία του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος θεωρεί εαυτόν κατάλληλο για την παρούσα θέση.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επεξεργασία και εν γένει διαχείριση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων θα διεκπεραιωθεί από τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την 25/2/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@enterprisegreece.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210 3355766 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@enterprisegreece.gov.gr

Σημαντική Σημείωση

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece να συνάψει σύμβαση µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.
Η Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη της σχετικής συμβάσεως. Οι υποψήφιοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη της για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.
Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, καταβάλλεται δε κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.
Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέχονται στις υποβληθείσες προτάσεις τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016.

Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόριος Στεργιούλης»

LOGIN