Monday, 20 November 2023

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, Μαρίνου Γιαννόπουλου, στην ειδική έκδοση Βήμα στις επιχειρήσεις» της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, Μαρίνου Γιαννόπουλου, στην ειδική έκδοση Βήμα στις επιχειρήσεις» της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής»

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για αναπτυξιακούς σκοπούς"

Μαρίνος Γιαννόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Enterprise Greece

H ενσωμάτωση λύσεων αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, σε επιχειρησιακές λειτουργίες, δρα ως καταλύτης και αποφέρει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, οδηγώντας πολλές φορές ακόμη και στον πλήρη μετασχηματισμό τους. Έναν αντίστοιχο μετασχηματισμό πέτυχε και η χώρα μας η οποία πριν από πέντε χρόνια κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σήμερα, η Ελλάδα αποτελεί φάρο δημοσιονομικής σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και μεγάλης εξωστρέφειας.

Η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 2,7% το δεύτερο τρίμηνο, με προβλεπόμενη ετήσια ανάπτυξη περίπου 2,4%. Επιπλέον, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης επαναφέρουν σταδιακά την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα, αντανακλώντας έτσι όχι μόνο τα προηγούμενα επιτεύγματα της χώρας, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διεθνείς αγορές στο πολλά υποσχόμενο μέλλον της.

Tο όραμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να καθιερώσει τη χώρα ως κόμβο καινοτομίας, οικονομικής ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, γίνονται βήματα για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και στην επιχειρηματικότητα. Ο Ν. 4961/2022: «Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης», εισήγαγε μεταρρυθμίσεις που αφορούν και στην ανάπτυξη και ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, οι σχετικές ρυθμίσεις θέτουν το υπόβαθρο για τη θεμιτή και ασφαλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από φορείς τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των υποχρεώσεων που καταγράφονται, περιλαμβάνονται μέτρα και για την αποτροπή κινδύνων που ελλοχεύουν από τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το σημείο, είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι η δέσμευση της Ελλάδας σε αυτούς τους στόχους, ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του ΟΟΣΑ περί τεχνητής νοημοσύνης, ήτοι ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία, έμφαση στις ανθρωποκεντρικές αξίες και τη δικαιοσύνη, διασφάλιση ότι η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα συμμορφώνεται με τις ηθικές αρχές, επιδίωξη δημιουργίας ενός οικοσυστήματος που θα προωθεί την υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, και αναγνώριση της ανάγκης οικοδόμησης των κατάλληλων ανθρώπινων ικανοτήτων για την ορθή αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η τεχνητή νοημοσύνη.
Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από την εγχώρια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα τους, καθώς θα βελτιώσει τις αποδόσεις τους, την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογής της ΤΝ στην Επιχειρηματικότητα είναι :
• Αυτοματοποίηση παραγωγής προϊόντων.
• Εξατομικευμένο Μάρκετινγκ (ανάλυση προτιμήσεων καταναλωτών)
• Πρόβλεψη Συντήρησης Εξοπλισμού
• Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού.

Οι αδιάκοπες προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης αντικατοπτρίζουν την ακλόνητη δέσμευση της Ελλάδας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών της και επίτευξης των ευρύτερων οικονομικών της στόχων. Ως Enterprise Greece, αρμόδιου εθνικού φορέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια προσελκύοντας ξένες επενδύσεις και συνδράμοντας την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα να βρει τα απαραίτητα επενδυτικά κεφάλαια.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

PRESS_PDF_20231120.pdf

LOGIN