Άρθρο της Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και προέδρου της Enterprise Greece, κας Μάιρας Μυρογιάννη, στο περιοδικό "Χρήμα"

Μάιρα Μυρογιάννη
Γενική γραμματέας Διεθνών Οικονο μικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος του ΔΣ της Enterprise Greece

Επενδύοντας στο δυναμικό της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Μάιος - Ιούνιος 2024

| γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει αναδειχθεί ως μία από τις προτεραιότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επί ίσοις όροις ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας.

Η κύρια πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων, συνεκτικών και μακρόπνοων πολιτικών, που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει μια σειρά εθνικών στρατηγικών, σχεδίων δράσης και νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την ενσωμάτωση των γυναικών στις δημόσιες πολιτικές και με γνώμονα την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής ένταξης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece υλοποιούν πληθώρα δράσεων για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στον κόσμο του επιχειρείν. Εξάλλου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ).

Υπό την ιδιότητά μου ως γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, του επίσημου Οργανισμού Προώθησης του Εξωτερικού Εμπορίου και Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων, μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω ενεργά στην ομαδική κυβερνητική προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και αποτελεσματικής άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, όπου η γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας. 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ανάδειξη της σημασίας ενσωμάτωσης του γυναικείου δυναμικού στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμματίζει σχετική δράση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα στο επιχειρηματικό πεδίο, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Για να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές, που να προσανατολίζονται στην εκπαίδευση, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στη δικτύωση . Η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια κρίσιμη συνιστώσα της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Η αξία της γυναίκας στην αγορά εργασίας αναγνωρίζεται , ολοένα και περισσότερο, σε δια φόρους κλάδους, όπως και στη διπλωματία. Αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία που έχει για την εθνική οικονομία, υιοθετούμε δυναμικές πρωτοβουλίες, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε έξυπνα εργαλεία και κίνητρα, ώστε να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε την καινοτόμο και δημιουργική γυναικεία επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας παράλληλα τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ.

Ενδεικτικά, αναφέρονται το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021 ) , το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξω τερικών για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (2023-2028) , το οποίο καθιερώνει την έμφυλη διάσταση ως θεμελιώδη παράμετρο διαμόρφωσης της ατζέντας περί διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Η υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας, αλλά και παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα όλων μας για να δημιουργήσουμε ένα πιο δίκαιο και δυναμικό μέλλον για όλους.

LOGIN