Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, κ. Γιώργου Φιλιόπουλου, στο 4ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

4ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κυρία Σούκη,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να συμμετέχω στο 4ο Συνέδριο Υποδο-μών και Μεταφορών, παρουσία τόσων εκλεκτών καλεσμένων, για να συ-ζητήσουμε τη συμβολή των επενδύσεων στην άνοδο του τουρισμού, στην αναγέννηση του Real Estate και της Βιομηχανίας, στη μετα-covid εποχή.


To 2020 βιώσαμε όλοι δυστυχώς τις ανατροπές που έφερε στη ζωή μας η έξαρση της πανδημίας.

Η μετάβαση σε μία νέα πραγματικότητα, συνέπεσε με την ήδη δρομολογη-μένη μετεξέλιξη της Enterprise Greece.

Έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι αντοχές και οι δυνατότητες όλων δοκι-μάσθηκαν, και συνεχίζουν να δοκιμάζονται, η Enterprise Greece παρέμει-νε προσηλωμένη στις στρατηγικές της προτεραιότητες, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Κι επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, μια σύντομη ανασκόπηση.

Η Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου καθ’ όλη τη διάρκεια τη πανδημίας, επέδειξε ευελιξία, προσαρμοστικότητα σε νέα ερ-γαλεία, και ταχύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και σε κάποια νούμερα που δείχνουν το έργο που έχει γίνει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 40 ενταγμένων ιδιωτικών επενδυτικών έργων (από το 2011 έως σήμερα) στη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» είναι 8.332.346.179 ευρώ, με 6.335 θέσεις εργασίας.

Από τα έργα αυτά, 21 αφορούν Τουριστικές Αναπτύξεις, 12 Πράσινες Ε-πενδύσεις – έργα ΑΠΕ, 3 Βιομηχανίες, 3 Εμπορικά Κέντρα (MALL), και 1 Επένδυση σε Δίκτυα Τηλεφωνίας (νέας Γενιάς).

Από τον Ιούλιο 2019 έως και τον Μάρτιο 2021, 19 έργα με συνολικό προ-ϋπολογισμό 4.082.675.405 ευρώ και 3.051 θέσεις εργασίας, έχουν ε-νταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις από τη ΔΕΣΕ.

Σε στάδιο ωρίμανσης βρίσκονται 20 έργα με συνολικό προυπολογισμό 4,411,000 Ευρώ (6 στην ενέργεια, 8 τουριστικά, 1 Logistics, 3 βιομηχανι-κά, 1 Υγείας και 1 Υποδομών).

Παράλληλα, μεσα στο τελευταίο έτος, σε συνθηκες πανδημίας και lock-down, υποστηρίξαμε 47 επενδυτικά αιτήματα και συντάξαμε 70 επενδυτι-κές προτάσεις.

Παράλληλα, η Enterprise Greece έχει συγκεντρώσει στο portfolio της πά-νω από 300 έργα- επενδυτικές ευκαιρίες (έργα/ακίνητα) σε σχεδόν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για έργα τα οποία αποτελούνται τόσο από επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων εταιρειών, όσο και από νέα έργα ανάπτυξης (greenfield), τα οποία προωθούμε συστηματικά στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, μέσω στοχευμένου προγράμματος προβολής που περιλαμβάνει επιχειρηματικές αποστολές, συνέδρια, σεμινάρια επενδύσεων και άλλες προωθητικές ε-νέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στο matchmaking ελληνικών και ξέ-νων επιχειρήσεων και κεφαλαίων, μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η Enterprise Greece στους Έλληνες επιχειρηματίες.

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία, συλλέγουμε επενδυτικά έργα που αναζητούν στρατηγικό επενδυτή ή κεφάλαια και μέσω των επαφών που έχουμε αλλά και των αιτημάτων που δεχόμαστε από το εξωτερικό, βοηθούμε στο να έρθουν τα δυο μέρη σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και υλοποιείται με απόλυτη εμπιστευτικό-τητα, ώστε να προστατεύονται και τα δύο μέρη.

Προφανής στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών, η ανεύρεση των απαραίτητων επενδυτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση έργων στη χώρα, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία είναι απα-ραίτητη και θα βοηθήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη της χώρας.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, συνεχίζουμε και το 2021, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία, να συμ-βάλλουμε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση νέων ε-πενδύσεων.

Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες εστιάζουν στην:

• Προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, στοχεύοντας στην εισαγωγή νέων γνώσεων και ικανοτήτων.
• Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και εστίαση στην πράσινη ενέργεια.
• Προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης και δεξιοτήτων, ώστε να παραμένουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα.
• Διεύρυνση της συνεργασίας με το Δίκτυο Οικονομικής Διπλωματίας, με στόχο την ισχυροποίηση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές και την αξιοποίηση των τοπικών δικτύων συνεργατών.

Στην Enterprise Greece, ατενίζουμε το επενδυτικό μέλλον της χώρας με αισιοδοξία.

Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τους παραγωγικούς φορείς και τις επι-χειρήσεις, εργαζόμαστε καθημερινά για να ισχυροποιήσουμε το brand name της Ελλάδος στο εξωτερικό.

 

Σας ευχαριστώ

LOGIN