Σεμινάριο: Οι Στρατηγικές Επενδύσεις στην πράξη (N 4864/2021)

Διαδικτυακά, 09-03-2022 - 09-03-2022

Σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση στο ρυθμιστικό πεδίο περί στρατηγικών επενδύσεων, υπό το πρίσμα των πρό­σφατων νομοθετικών μεταβολών του Ν 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237) και ενό­ψει της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η συμβολή, με πρακτικά παραδείγματα, στην αποτελεσματική κα­τάρτιση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Ν 4864/2021) | Νομική Βιβλιοθήκη (nb.org)

LOGIN