ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 20 July 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο “THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα ευρώ (€128.141,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERRREG ADRION 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. 

interreg

LOGIN