ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 12 February 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων»,

του Export Helpdesk

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας – τιμής.

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

«Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021318

Ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. –ENTERPRISE GREECE»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμή,  για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών  για το έργο της «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», του export help desk  (το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318 ).

Οι εκπαιδευτικοί οδηγοί – ένας εκπαιδευτικός οδηγός με πολλά modules – ενότητες με γενικές οδηγίες, για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (οργάνωση εξαγωγικής δραστηριότητας, διαδικασίες εξαγωγών, τεκμηρίωση, εισαγωγή στο διεθνές εμπόριο, κλπ.). Ο εκπαιδευτικός οδηγός θα απευθύνεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς εξαγωγείς και το περιεχόμενο του  θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής που αναπτύσσεται  στο πλαίσιο του Υποέργου 2.

Το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής του έτους 2021.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 23:59.

LOGIN