ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 31 December 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για “Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου, διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και σχεδιασμό και υποστήριξη στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς και η κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 01 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συμπληρωματικά Αρχεία

LOGIN