ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 8 May 2019

Ο οργανισμός Enterprise Greece διακηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2019, η οποία θα λάβει χώρα στην Κολωνία της Γερμανίας από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019».

LOGIN