ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 12 October 2022

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 1: «Έρευνα Αγορών και Καταναλωτών Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» στο πλαίσιο του Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ, (90.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN