ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 29 July 2022

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», προκηρύσσει Hλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τα Υποέργα 2-6:

2:«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Μάρκετινγκ Ελληνικών Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,

3: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών Επικοινωνίας και Ψηφιακού Περιεχομένου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,

4: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαίδευσης Καταναλωτών Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,

5: «Συμμετοχή σε κλαδικές/ειδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις για την Προώθηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,

6: «Ιδεασμός, Οργάνωση, Παραγωγή και Προώθηση Οπτικοακουστικών Παραγωγών Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» στο πλαίσιο του Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014- 2020) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 2.008.000,00 € , πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.

LOGIN