ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 25 June 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις:
i) «SIAL PARIS 2020» η οποία θα λάβει χώρα από 18 έως 22 Οκτωβρίου 2020 στο Παρίσι της Γαλλίας» και
ii) «PLMA’S WORLD OF PRIVATE LABEL 2020» η οποία θα λάβει χώρα από 2 έως 3 Δεκεμβρίου 2020 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας».

LOGIN