ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 15 September 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence) της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» με δ.τ. “Enterprise Greece Α.Ε.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε».

LOGIN