ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 15 June 2016

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN