ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 10 June 2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού HOST 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 23 έως 27 Οκτωβρίου 2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN