ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 27 April 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της εύρεσης, πρόσληψης και διαχείρισης εργαζομένων για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης, σύμφωνα το Ν.4052/2012 περί προσωρινής απασχόλησης, με στόχο την κάλυψη των προσωρινών αναγκών του Ελληνικού Περιπτέρου σε ανθρώπινο δυναμικό, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, που πραγματοποιείται στην Αστάνα του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017

LOGIN