ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 12 April 2016

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της «Μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2016 η οποία θα λάβει χώρα από 16 έως 20 Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας».

LOGIN