ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 9 March 2016

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SUMMER FANCY FOOD SHOW 2016, η οποία θα λάβει χώρα από 26.06.2016 έως 28.06.2016 στη Νέα Υόρκη – ΗΠΑ.

LOGIN