ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 13 May 2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής, Διακόσμησης και Αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων - Ποτών ANUGA 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2015, στην Κολωνία της Γερμανίας.

LOGIN