ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 25 November 2014

Ορθή Επανάληψη της περίληψης της προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2015, η οποία θα λάβει χώρα στο Βερολίνο από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2015. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα Ευρώ (35.640,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN