ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 5 December 2014

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2015, η οποία θα λάβει χώρα στο Βερολίνο από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2015.

LOGIN