ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 24 November 2015

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη:
i) Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2016, η οποία θα λάβει χώρα από 3 έως 5 Φεβρουαρίου 2016 στο Βερολίνο της Γερμανίας.
ii) Διεθνή Έκθεση PLMA 2016, η οποία θα λάβει χώρα από 24 έως 25 Mαίου 2015 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.»

LOGIN