ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 27 November 2014

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση GULFOOD 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 08 έως 12 Φεβρουαρίου 2015 στο DUBAI. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN