ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 15 December 2014

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά) στο Ντουμπάι στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση GULFOOD 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 08 έως 12 Φεβρουαρίου 2015 στο DUBAI. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN