ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 27 February 2015

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 19 έως 20 Μαΐου 2015 στο Άμστερνταμ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται κατ' ανώτατο στο ποσό των πενήντα μια χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (51.840,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN