ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 24 March 2015

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (αεροπορική μεταφορά) στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 28 έως 30 Ιουνίου 2015 στη Νέα Υόρκη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Παροχή διευκρίνισης

LOGIN