ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 29 April 2015

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (τακτικού) Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 28 έως 30 Ιουνίου 2015, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα – λαβράκι κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)» στo πλαίσιo του μέτρου 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης», από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Διακήρυξης

LOGIN