ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 26 June 2014

Περίληψη Διακήρυξης Aνοικτού Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός υπηρεσιών και διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» – Στοχοθεσία και δείκτες αποδοτικότητας του στελεχιακού δυναμικού».

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Διακήρυξης

LOGIN