ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 16 March 2022

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της «Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2022, η οποία θα λάβει χώρα από 31 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2022 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας»

LOGIN