ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 12 June 2015

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατάρτισης πλάνου στρατηγικής διαφημιστικών καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του εξωτερικού στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα-λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και εφόσον αυτός απαιτείται, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά.

LOGIN