ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Sunday, 17 July 2016

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ηλεκτρονική Επικοινωνία και on line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα – λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» προϋπολογισμού ποσού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (155.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(35.650,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN